Z kórejskej armády prepustili transrodového vojaka. Podľa štátu ide o diskrimináciu

Juho­kó­rej­ská armá­da sa v stre­du roz­hod­la pre­pus­tiť zo služ­by voja­ka, kto­rý nedáv­no pod­stú­pil ope­rá­ciu na zme­nu pohla­via. Pod­ľa agen­tú­ry AP toto roz­hod­nu­tie prav­de­po­dob­ne vyvo­lá kri­ti­ku zo stra­ny orga­ni­zá­cií na ochra­nu ľud­ských práv.

Išlo o prvý prí­pad v Juž­nej Kórei, keď muse­la vojen­ská komi­sia roz­hod­núť, či ten­to prí­sluš­ník ozb­ro­je­ných síl ukon­čí slu­žob­ný pomer, ale­bo nie.
V Juž­nej Kórei majú trans­ro­do­vé oso­by zákaz vstu­pu do armá­dy. Záko­ny však nešpe­ci­fi­ku­jú, aký postup zvo­liť v prí­pa­de, ak sa zme­nu pohla­via roz­hod­ne pod­stú­piť vojak v aktív­nej služ­be.

Armá­da v cito­va­nom vyhlá­se­ní uvied­la, že dospe­la k záve­ru, že voja­ko­va ope­rá­cia, kto­rou doš­lo k zme­ne pohla­via, je dosta­toč­ným dôvo­dom na pre­pus­te­nie zo služ­by.

Štáb­ny ser­žant absol­vo­val ope­rá­ciu na zme­nu pohla­via z muž­ské­ho na žen­ské kon­com roka. Hos­pi­ta­li­zo­va­li ho vo vojen­skom zaria­de­ní, pri­čom vyjad­ril túž­bu naďa­lej slú­žiť ako vojač­ka.

Voja­ci igno­ro­va­li štát­ny úrad

Juho­kó­rej­ský štát­ny úrad na ochra­nu ľud­ských práv ešte v uto­rok odpo­ru­čil, aby armá­da zasad­nu­tie komi­sie odlo­ži­la. Národ­ná komi­sia pre ľud­ské prá­va vo svo­jom vyhlá­se­ní uvied­la, že pred­ve­de­nie voja­ka pred komi­siu by moh­lo byť pokla­da­né za akt dis­kri­mi­ná­cie na zákla­de sexu­ál­nej iden­ti­ty a poru­še­nie jeho základ­ných ľud­ských práv. Komi­sia napriek tomu zasa­da­la a roz­hod­la o voja­ko­vom pre­pus­te­ní.

Akti­vis­ti tvr­dia, že trans­ro­do­ví ľudia čas­to čelia obťa­žo­va­niu, zne­uží­va­niu a uráž­kam. Via­ce­rí v dôsled­ku toho trpia dep­re­sia­mi a pokú­si­li sa spá­chať samov­raž­du.

Zdroj:TASR