Z hlavného vojenského lekára bude generál. Pribudne ešte ďalší

V budú­com roku by mali v ozb­ro­je­ných silách pri­bud­núť dva­ja noví gene­rá­li. Vlá­da dnes navrh­la pre­zi­dent­ke Zuza­ne Čapu­to­vej dvoch plu­kov­ní­kov na pový­še­nie do gene­rál­skej hod­nos­ti.

Jed­ným z nich Vla­di­mír Len­gvar­ský, kto­rý už dlhé roky pôso­bí ako hlav­ný lekár Ozb­ro­je­ných sil SR, resp ako ria­di­teľ Úra­du hlav­né­ho leká­ra. Na návrh vlá­dy by ho mala pre­zi­dent­ka pový­šiť do fun­kcie jed­no­hviez­dič­ko­vé­ho bri­gád­ne­ho gene­rá­la.

Dru­hým pový­še­ným na rov­na­kú fun­kciu by mal byť plu­kov­ník Ivan Balog. Aktu­ál­ne je veli­te­ľom prvej mecha­ni­zo­vej bri­gá­dy v Topoľ­ča­noch. Fun­kciu pre­vzal 1. mar­ca 2019.

Zástup­ca náčel­ní­ka bude opäť pový­še­ný

Gene­rál­ma­jor Josef Pokor­ný (vpra­vo) pôso­bí ako zástup­ca náčle­ní­ka GŠ OS SR

Tre­tím navrho­va­nýcm voja­kom na pový­še­nie je gene­rál­ma­jor Josef Pokor­ný. Ten aktu­ál­ne pôso­bí ako zástup­ca náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu. Pokor­né­ho iba v aprí­li 2018 pre­zi­dent Andrej Kis­ka pový­šil na dvoj­hviez­dič­ko­vé­ho gene­rál­ma­jo­ra. Ani nie po dvoch rokoch by as z Pokor­né­ho mal stať troj­hviez­dič­ko­vý gene­rál­po­ru­čík.

Pokor­ný pôso­bil ako zástup­ca náčel­ní­ka štá­bu Síl výcvi­ku a pod­po­ry. Neskôr sa pre­su­nul na Naj­vyš­šie veli­teľ­stvo spo­je­nec­kých síl v Euró­pe v bel­gic­kom Mon­se. V rokoch 2017 a 2018 pra­co­val na minis­ter­stve obra­ny ako hlav­ný plá­no­vač – bol ria­di­te­ľom Sek­cie ria­de­nia obra­ny, výstav­by OS a obran­né­ho plá­no­va­nia Minis­ter­stva obra­ny SR. Od októb­ra 2018 je zástup­com náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu OS SR.