Vysoký funkcionár MO SR priniesol talianskeho mafiána k bezpečnostným zložkám

Naj­vyš­ší štát­ny úrad­ník na minis­ter­stve obra­ny sa veľ­mi dob­re poznal a dokon­ca obcho­do­val s odsú­de­ným talian­skym mafiá­nom Antó­ni­om Vada­lom. Novin­kou je, že gene­rál­ny tajom­ník minis­ter­stva obra­ny Ján Hoľ­ko mal zozná­miť Vada­lu s poslan­com Sme­ru a tajom­ní­kom Bez­peč­nost­nej rady SR Vilia­mom Jasa­ňom. Vyplý­va to z výpo­ve­de býva­lej asis­tent­ky Rober­ta Fica a Vada­lo­vej milen­ky  Márie Troš­ko­vej. Infor­má­ciu pri­nie­sol Den­ník N.

Ten zve­rej­nil časť vyšet­ro­va­cie­ho spi­su vraž­dy Jána Kucia­ka a jeho snú­be­ni­ce Mar­ti­ny Kuš­ní­ro­vej. Sú v nej výpo­ve­de dot­knu­tých ľudí – asis­tent­ky Rober­ta Fica, expos­lan­ca Sme­ru Vilia­ma Jasa­ňa a Jána Hoľ­ka, gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka minis­ter­stva obra­ny.

Mária Troš­ko­vá ako Fico­va asis­tent­ka

Z ich výpo­ve­dí vyplý­va, že všet­ci tra­ja sa navzá­jom dob­re pozna­li. Hoľ­ko sa poznal a pod­ni­kal s Vada­lom, násled­ne ho zozná­mil s poslan­com za Smer Vilia­mom Jasa­ňom. Násled­ne Vada­la posu­nul svo­ju vte­daj­šiu pria­teľ­ku Máriu Troš­ko­vú Jasa­ňo­vi za asis­tent­ku. Potom od neho pre­šla na úrad vlá­dy k vte­daj­šie­mu pre­mi­é­ro­vi Rober­to­vi Fico­vi, kde pôso­bi­la ako štát­na rad­ky­ňa.

Jasaň: Zozná­mil nás Hoľ­ko

Viliam Jasaň

Jasa­ňa poli­caj­ti vypo­čú­va­li v súvis­los­ti s vraž­dou Jána Kucia­ka a talian­skou sto­pou 5. mar­ca 2018. Pove­dal, že o vraž­de, Kucia­ko­vi ale­bo Kuš­ní­ro­vej nič nevie, ale pri­znal, že pozná Vada­lu. „Spoz­nal som sa s ním nie­ke­dy v roku 2014, keď som bol poslan­com a keď ma zozná­mil s ním jeden môj pria­teľ. Pria­teľ bol Ján Hoľ­ko. S ním, Hoľ­kom, sme sa pozna­li veľ­mi dlho. Bol to môj býva­lý asis­tent v par­la­men­te,” citu­je Den­ník N z vyšet­ro­va­cie­ho spi­su. Jasa­ňa s Vada­lom spá­ja­lo aj to, že jed­nu zo svo­jich firiem pre­su­nul na syna a ten ju násled­ne pre­dal Vada­lo­vi.

Hoľ­ko v mar­ci 2018 Den­ní­ku N potvr­dil, že jeho fir­ma obcho­do­va­la s jed­nou z Vada­lo­vých firiem. Tvr­dil, že nie sú pria­te­lia a že ho Vada­la pod­vie­dol. „Spo­loč­nosť Sofos bola pod­ve­de­ná a okla­ma­ná fir­mou uve­de­né­ho pána pri náku­pe výpoč­to­vej tech­ni­ky. Pohľa­dáv­ka od fir­my uve­de­né­ho pána bola zo stra­ny fir­my Sofos vymá­ha­ná a tovar vrá­til,” tvr­dil Hoľ­ko.

Odsú­de­ný dro­go­vý díler

Vada­lu odsú­dil benát­sky súd odsú­dil 9. októb­ra 2019 na deväť rokov a šty­ri mesia­ce väze­nia za pašo­va­nie drog z Juž­nej Ame­ri­ky do talian­skej Kaláb­rie. Malo ísť o koka­ín. Spo­lu s Vada­lom bolo v rám­ci pro­ce­su odsú­de­ných ďal­ších 17 podoz­ri­vých. Sku­pi­nu sle­do­va­la talian­ska polí­cia od roku 2015. Vada­la je pri­tom zaťom talia­na Die­ga Rodu, kto­rý pat­rí ku kaláb­rij­skej mafii ´Ndran­ghe­ta

Na Slo­ven­sku je Vada­la navy­še podoz­ri­vý z euro­fon­do­vých pod­vo­dov pri agro­dá­tá­ciách. Tie opí­sal vo svo­jich člán­koch zavraž­de­ný Ján Kuciak.