Všetko je inak. Irán nakoniec čierne skrinky na Ukrajinu nepošle

Jeden deň tak, na dru­hý naopak. Irán zatiaľ nehod­lá vydať Ukra­ji­ne čier­ne skrin­ky zo zostre­le­né­ho civil­né­ho lie­tad­la, hoci to v sobo­tu vyhlá­sil šéf vyšet­ro­va­nia Hasan Razá­í­e­far. Ten istý pri­tom v sobo­tu cez Twit­ter tvr­dil, že leto­vé zapi­so­va­če do Kyje­va pošlú. 

Infor­má­ciu o tom, že čier­ne skrin­ky na Ukra­ji­nu nepôj­du pri­nies­la v nede­ľu štát­na irán­ska agen­tú­ra IRNA. „Čier­ne skrin­ky z ukra­jin­ské­ho boein­gu sú v irán­skych rukách a nemá­me v plá­ne ich poslať (do zahra­ni­čia),” pove­dal Rezá­í­e­far. Dodal, že Irán sa sna­ží skrin­ky ana­ly­zo­vať, a že mož­no ich odo­vzdá Ukra­ji­ne ale­bo Fran­cúz­sku s dôvet­kom, že zatiaľ však „nepad­lo žiad­ne roz­hod­nu­tie”.

Ako pri­po­me­nu­la agen­tú­ra AP, Rezá­í­e­far sa k tej­to otáz­ke vyjad­ril pro­ti­chod­ne. Pod­ľa irán­skej polo­ofi­ciál­nej agen­tú­ry Tas­ním, kto­rá jeho vyjad­re­nie cito­va­la v sobo­tu, totiž tvr­dil, že skrin­ky budú odo­sla­né do Kyje­va, kde s ich ana­lý­zou pomô­žu fran­cúz­ski, ame­ric­kí a kanad­skí exper­ti. Irán­ski pred­sta­vi­te­lia už infor­mo­va­li, že čier­ne skrin­ky sa pri neho­de poško­di­li, ale sú pou­ži­teľ­né.

Ukra­jin­ské civil­né lie­tad­lo zasiah­la rake­ta ráno 8. janu­ára krát­ko po štar­te z letis­ka v Tehe­rá­ne. O život priš­lo všet­kých 176 ľudí na palu­be. Medzi obe­ťa­mi bolo 63 Kana­ďa­nov, 11 Ukra­jin­cov, 17 Švé­dov, šty­ria Afgan­ci, šty­ria Bri­ti, no naj­mä 82 obča­nov Irá­nu.

Irán spo­čiat­ku vinu pri­su­dzo­val tech­nic­kej chy­be, avšak s pri­bú­da­jú­ci­mi dôkaz­mi sa pri­znal, že lie­tad­lo omy­lom zostre­li­li jeho revo­luč­né gar­dy. Aj pre to, že o prí­či­nách kla­ma­li, tak sa v Irá­ne spus­ti­la vlna pro­ti­vlád­nych pro­tes­tov.

Zdroj:TASR