Všetci riešia koronu, no Kim Čong-Un strieľa rakety

Sever­ná Kórea vypá­li­la v sobo­tu ráno sme­rom do Japon­ské­ho mora dve balis­tic­ké rake­ty krát­ke­ho dole­tu. Tla­čo­vé agen­tú­ry John­hap a AFP to uvied­li s odvo­la­ním sa vyhlá­se­nie juho­kó­rej­skej armá­dy.

Gene­rál­ny štáb v Sou­le spo­čiat­ku infor­mo­val, že zazna­me­nal vypá­le­nie pri­naj­men­šom jed­né­ho neiden­ti­fi­ko­va­né­ho pro­jek­ti­lu zo Sever­nej Kórey. Pod­ľa nov­šej sprá­vy išlo o dve balis­tic­ké rake­ty krát­ke­ho dole­tu, vypá­le­né zo seve­ro­kó­rej­skej pro­vin­cie Sever­ný Pch­jon­gan.

„Naša armá­da sle­du­je situ­áciu pre prí­pad ďal­ších odpa­lov a zostá­va v sta­ve poho­to­vos­ti,” vyhlá­si­la juho­kó­rej­ská armá­da bez dopl­ne­nia pod­rob­nos­tí.

Podob­né vypá­le­nie pro­jek­ti­lov zo Sever­nej Kórey bolo zazna­me­na­né aj v posled­ných týžd­ňoch, a to 2. a 9. mar­ca. Pch­jong­jang vte­dy vyhlá­sil, že usku­toč­nil cvi­če­nia „diaľ­ko­vé­ho delo­stre­lec­tva”, pod­ľa vyhlá­se­nia Japon­ska však išlo zrej­me o balis­tic­ké rake­ty.

Ešte minu­lý rok Sever­ná Kórea usku­toč­ni­la 13 rake­to­vých tes­tov. Naj­nov­šej paľ­be pred­chá­dza­lo dlh­šie pre­ru­še­nie roko­va­ní o odzb­ro­je­ní medzi Sever­nou Kóre­ou a Spo­je­ný­mi štát­mi. Krát­ko pred tým, ako sa obja­vi­la sprá­va o sobot­ňaj­šom vypá­le­ní rakiet, infor­mo­va­la seve­ro­kó­rej­ská ofi­ciál­na tla­čo­vá agen­tú­ra o zvo­la­ní zasad­nu­tia tamoj­šie­ho par­la­men­tu (Naj­vyš­šie­ho ľudo­vé­ho zhro­maž­de­nia), naplá­no­va­né­ho na 10. aprí­la.

Seve­ro­kó­rej­ský vod­ca Kim Čong-un vo svo­jom novo­roč­nom posols­tve varo­val, že v blíz­kej budúc­nos­ti pred­sta­ví „novú stra­te­gic­kú zbraň”.

Pod­ľa exper­tov, na kto­rých odka­zu­je Jon­hap, by moh­lo ísť o zdo­ko­na­le­ný typ medzi­kon­ti­nen­tál­nej balis­tic­kej rake­ty ale­bo balis­tic­kú rake­tu odpa­ľo­va­nú z ponor­ky.