Vrtuľníkovú firmu môže nehoda s Bryantom zruinovať

Vanes­sa Bry­an­to­vá, vdo­va po zosnu­lom sláv­nom ame­ric­kom bas­ket­ba­lis­to­vi Kobem Bry­an­to­vi, poda­la v pon­de­lok žalo­bu na spo­loč­nosť Island Express Heli­cop­ters Inc.

Tá vlast­ni­la a pre­vádz­ko­va­la vrtuľ­ník, v kto­rom pri havá­rii minu­lý mesiac zahy­nul 41-roč­ný legen­dár­ny špor­to­vec a spo­loč­ná 13-roč­ná dcé­ra man­že­lov Gian­na. Infor­mo­va­la o tom tla­čo­vá agen­tú­ra DPA.

Pri havá­rii vrtuľ­ní­ka v nede­ľu ráno 26. janu­ára na pred­mes­tí Los Ange­les zahy­nu­lo deväť ľudí, vrá­ta­ne pilo­ta Aru Zoba­y­ana. Žalo­ba je namie­re­ná pro­ti nemu, ako aj pro­ti spo­loč­nos­ti Island Express Heli­cop­ters Inc.

Tele­víz­na sta­ni­ca CBS News a ďal­šie ame­ric­ké médiá uvied­li, že vdo­va zaža­lo­va­la pilo­ta v ôsmich bodoch vrá­ta­ne ned­ba­los­ti, pre­to­že správ­ne neod­ha­dol poča­sie.

Žalo­ba bola poda­ná v ten istý deň, ako sa v Los Ange­les za účas­ti 20.000 fanú­ši­kov usku­toč­ni­la spo­mien­ka na tra­gic­ky zosnu­lú hviez­du bas­ket­ba­lo­vej NBA a jeho dcé­ru Gian­nu. Roz­lúč­ka sa kona­la v aré­ne Stap­les Cen­ter, kde Bry­ant odo­hral 17 sezón v služ­bách klu­bu Los Ange­les Lakers. Na jej začiat­ku vystú­pi­la spe­váč­ka Bey­on­cé.