Vojnu na Ukrajine môžu pomôcť vyhrať komunikačné systémy

Naj­väč­ší kon­flikt v Euró­pe od dru­hej sve­to­vej voj­ny uká­zal, že okrem kon­venč­ných zbra­ní zohrá­va­jú kľú­čo­vú rolu aj komu­ni­kač­né sys­té­my, a to naj­mä pri obra­ne štá­tu. Pod­ľa Pav­la Gáli­ka, odbor­ní­ka na vojen­ské IKT sys­té­my, môžu prá­ve oni roz­hod­núť o víťazs­tve jed­nej ale­bo dru­hej stra­ny.

Viac ako stoš­ty­rid­sať dní trva­jú­ca voj­na na Ukra­ji­ne výraz­ne zme­ni­la bez­peč­nost­né pro­stre­die v Euró­pe, uká­za­la tiež sil­né a sla­bé strán­ky úto­čia­ce­ho Rus­ka a brá­nia­cej sa Ukra­ji­ny. Pod­ľa odbor­ní­ka na vojen­ské infor­mač­no-komu­ni­kač­né (IKT) sys­té­my zohrá­va jed­nu z kľú­čo­vých rolí v kon­flik­te prá­ve komu­ni­ká­cia. „Je evi­dent­né, že mini­mál­ne na stra­ne rus­kých jed­no­tiek boli na začiat­ku voj­ny vo veľ­kom pou­ží­va­né aj bež­né mobil­né tele­fó­ny. Využí­va­nie nešif­ro­va­nej komu­ni­ká­cie umož­ni­lo ukra­jin­ským silám odha­liť pozí­cie a záme­ry rus­kých jed­no­tiek, a efek­tív­ne sa tak brá­niť. Prá­ve úro­veň komu­ni­kač­ných sys­té­mov a auto­ma­ti­zá­cia vele­nia a ria­de­nia bojo­vých jed­no­tiek môže byť kri­tic­kým fak­to­rom, kto­rý zvý­ši efek­ti­vi­tu a účin­nosť jed­no­tiek a môže zásad­ným spô­so­bom naklo­niť mis­ku váh na stra­nu víťa­za,” vysvet­ľu­je Pavol Gálik, pod­pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies.

Dôle­ži­tosť komu­ni­ká­cie vyplý­va z rých­lo menia­cej sa situ­ácie na bojis­ku a schop­nos­ti pris­pô­so­biť sa jej z úrov­ne vele­nia. „Je zná­me, že pri­pra­ve­ný plán vojen­skej ope­rá­cie strá­ca svo­ju aktu­ál­nosť prak­tic­ky hneď po spus­te­ní ope­rá­cie. To zna­me­ná, že je dôle­ži­té mať schop­nos­ti okam­ži­té­ho pris­pô­so­be­nia sa situ­ácii na bojis­ku, a byť v ope­rač­nom vele­ní dosta­toč­ne fle­xi­bil­ný, agil­ný a ino­va­tív­ny, čo bez adek­vát­nej a naj­mä šif­ro­va­nej komu­ni­ká­cie nej­de,” dodá­va Pavol Gálik.

Komu­ni­kač­né sys­té­my moder­ných ozb­ro­je­ných síl dnes využí­va­jú naj­mä digi­tál­ne tech­no­ló­gie a infor­mač­né sys­té­my, s odol­ným šif­ro­va­ním a maxi­mál­nou odol­nos­ťou voči pros­tried­kom elek­tro­nic­ké­ho ruše­nia pro­tiv­ní­ka, tzv. rádio-elek­tro­nic­ké­ho boja.

Pod­ľa odbor­ní­ka je dôle­ži­té, aby sa kon­flikt na Ukra­ji­ne čo naj­skôr skon­čil, záro­veň aby sa z neho štá­ty NATO pou­či­li pri zabez­pe­čo­va­ní svo­jej obra­ny, a to vrá­ta­ne Slo­ven­ska. „Na obra­nu pro­ti prí­pad­nej agre­sii je tre­ba sa pri­pra­vo­vať už v časoch mie­ru. Jed­nou z oblas­tí je aj budo­va­nie komu­ni­kač­ných sys­té­mov, kto­ré sú súčas­ťou tzv. sys­té­mov C4ISR, čo sú sys­té­my vele­nia, ria­de­nia, komu­ni­kač­né sys­té­my, sys­té­my počí­ta­čo­vé­ho spra­co­va­nia, spra­vo­daj­stva, vyhľa­dá­va­nia a pries­ku­mu. Také­to sys­té­my sú život­ne dôle­ži­té aj pre Slo­ven­sko a jeho schop­nosť obra­ny,“ uzat­vá­ra odbor­ník na špe­ciál­ne IKT sys­té­my spo­loč­nos­ti Ali­ter Tech­no­lo­gies.