Vojna na blízkom východe pokračuje, Izrael opätuje paľbu

Lie­tad­lá izra­el­ských vzduš­ných síl pod­nik­li v noci na stre­du v pás­me Gazy via­ce­ro úto­kov na vojen­ské cie­le mili­tant­né­ho pales­tín­ske­ho hnu­tia Hamas. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie izra­el­skej armá­dy.

Židov­ský štát k úto­kom na cie­le Hama­su v pás­me Gazy pri­stú­pil po tom, ako boli na Izra­el z tej­to pales­tín­skej enk­lá­vy odpá­le­né dve rake­ty. „Stí­ha­cie lie­tad­lá zasiah­li v juž­nej čas­ti pás­ma Gazy via­ce­ro tero­ris­tic­kých cie­ľov Hama­su,” uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní izra­el­ských ozb­ro­je­ných síl s tým, že jed­nu z dvoch rakiet odpá­le­ných z Gazy zneš­kod­nil izra­el­ský sys­tém pro­ti­vzduš­nej obra­ny Želez­ná kupo­la.

Izra­el­ská armá­da infor­mu­je, že jed­ným z cie­ľov rakiet v juž­nej čas­ti pás­ma Gazy bolo aj zaria­de­nie na výro­bu zbra­ní. Dopo­siaľ nebo­li hlá­se­né žiad­ne obe­te.

Iden­ti­fi­ko­va­né rake­ty letia­ce z pás­ma Gazy rozo­zvu­ča­li siré­ny mes­ta Sde­rot, kto­ré leží blíz­ko hra­níc s Gazou.

Pás­mo Gazy je od roku 2007, keď sa v ňom uja­lo vlá­dy hnu­tie Hamas, pod prí­snou blo­ká­dou Egyp­ta a Izra­e­la. Blo­ká­da kom­pli­ku­je naj­mä huma­ni­tár­nu situ­áciu v oblas­ti. Izra­el pova­žu­je Hamas za tero­ris­tic­kú sku­pi­nu a zod­po­ved­nosť za aký­koľ­vek útok z pás­ma Gazy pri­pi­su­je tej­to orga­ni­zá­cii.

Zdroj:TASR