Vojenské lesy si robili zo zákonov trhací kalendár

Manaž­ment štát­nych vojen­ských lesov sa sprá­val ako súkrom­ná fir­ma, ozná­mil záve­ry kon­tro­ly NKÚ. Kon­tro­ló­ri zis­ti­li via­ce­ro poru­še­ní pra­vi­diel verej­né­ho obsta­rá­va­nia, záko­na o slo­bod­nom prí­stu­pe k infor­má­ciám, ale naprí­klad aj úče­lo­vú zme­nu zakla­da­cej lis­ti­ny štát­ne­ho pod­ni­ku.

NKÚ ďalej infor­mu­je, že kon­trol­nou akci­ou potvr­dil rizi­ká odha­le­né Úra­dom pre verej­né obsta­rá­va­nie, pod­ľa kto­ré­ho Vojen­ské lesy a majet­ky sú verej­ným obsta­rá­va­te­ľom. Vede­nie štát­ne­ho pod­ni­ku nereš­pek­to­va­lo sta­no­vis­ko ÚVO a odmie­ta­lo s úra­dom spo­lu­pra­co­vať.

Kon­tro­ló­ri pre­ve­ri­li, akým spô­so­bom pod­nik vybe­ral spo­loč­nos­ti pri práv­nych služ­bách, sta­veb­ných prá­cach či dodáv­ke che­mic­kých mate­riá­lov. Vojen­ské lesy a majet­ky za tie­to služ­by či prá­ce počas kon­tro­lo­va­né­ho obdo­bia uhra­di­li viac ako šty­ri mili­ó­ny eur.

„Vojen­ské lesy nepre­uká­za­li dodr­ža­nie hos­po­dár­nos­ti a efek­tív­nos­ti pri exter­nom zabez­pe­če­ní verej­né­ho obsta­rá­va­nia či práv­nych slu­žieb. Pro­ces obsta­rá­va­nia bol pod­ľa kon­tro­ló­rov neod­bor­ný, služ­by boli objed­ná­va­né bez uve­de­nia cien, množ­stva a ich pres­nej špe­ci­fi­ká­cie. Ako netrans­pa­rent­né kona­nie mož­no ozna­či­li roz­diel­ny postup Vojen­ských lesov v obsta­rá­va­niach, kde zís­ka­li rov­na­ko níz­ky počet ponúk. Kým v nie­kto­rých prí­pa­doch súťaž štát­ny pod­nik zru­šil, v iných nie. Kon­tro­la potvr­di­la, že vojen­ské lesy vo via­ce­rých prí­pa­doch nepo­stu­po­va­li v súla­de s prin­cíp­mi verej­né­ho obsta­rá­va­nia.

V nie­kto­rých súťa­žiach štát­ny pod­nik oslo­ve­ným spo­loč­nos­tiam určil na pred­lo­že­nie ceno­vých ponúk nepri­me­ra­ne krát­ke leho­ty v roz­sa­hu dvoch dní, či nie­ke­dy doslo­va pár hodín. Napr. v roku 2018, keď hľa­da­li spo­loč­nosť na rekul­ti­vá­ciu plôch s výme­rou cca 230 hek­tá­rov za rok, sta­no­vi­li čas na pred­lo­že­nie ponu­ky na nie­koľ­ko hodín. Podob­ne to bolo aj pri náku­pe che­mic­kých pros­tried­kov od spo­loč­nos­ti Agro­fert,” kon­šta­tu­je NKÚ.