Vojenská základňa na juhu Afganistanu bola terčom útoku, podozrivý je Taliban

Naj­me­nej 25 prí­sluš­ní­kov afgan­skej armá­dy a polí­cie priš­lo v pia­tok o život pri úto­ku na ich základ­ňu na juhu kra­ji­ny. Útok spá­cha­la šesť­člen­ná sku­pi­na ozb­ro­jen­cov, kto­rí sa v pre­ob­le­če­ní za poli­caj­tov infil­tro­va­li na úze­mie základ­ne. S odvo­la­ním sa na dva bez­peč­nost­né zdro­je o tom v pia­tok infor­mo­va­li agen­tú­ra AFP a tele­ví­zia TOLO­ne­ws.

Pod­ľa úra­du guver­né­ra pro­vin­cie Zábul útoč­ní­ci mali zrej­me napo­je­nie na fun­da­men­ta­lis­tic­ké hnu­tie Tali­ban. Iný neme­no­va­ný zdroj uvie­dol, že k úto­čia­ce­mu koman­du sa pri­da­lo naj­me­nej šesť prí­sluš­ní­kov bez­peč­nost­ných zlo­žiek zo základ­ne. Zdroj v pro­vin­cii Zábul dodal, že poli­caj­ti, kto­rí pri úto­ku pomá­ha­li, odiš­li s ozb­ro­jen­ca­mi z Tali­ba­nu.

Pod­ľa tele­ví­zie TOLO­ne­ws základ­ňu afgan­ských bez­peč­nost­ných zlo­žiek obsa­di­la armá­da a polí­cia.

K piat­ko­vé­mu úto­ku doš­lo deň po tom, ako úra­du­jú­ci minis­ter obra­ny Assa­dul­láh Chá­lid ozná­mil, že bez­peč­nost­né sily vo vzťa­hu k isla­mis­tic­kým mili­tan­tom pre­chá­dza­jú z „defen­zív­ne­ho sta­vu” do „aktív­ne­ho defen­zív­ne­ho sta­vu”.

Zdroj:Tasr