Vojenská nadácia zbiera peniaze pre desiatnika, čo prišiel v Prešove o byt

Vojen­ská pod­por­ná nadá­cia sa sna­ží pomo­côť desiat­ni­ko­vi z Pre­šo­va, kto­rý 6. decem­bra pri­šiel v pod­sta­te o všet­ko. Napriek tomu, že aj jeho byt bol zasia­hnu­tý, tak otra­se­ný pomo­hol sused­ke utiecť z horia­ce­ho pane­lá­ku.

„Náš kole­ga desiat­nik Jozef Bilo­huš­čín, prí­sluš­ník pre­šov­ské­ho prá­po­ru ISTAR, pries­kum­ník špe­cia­lis­ta – výsad­kár, pri­šiel v oka­mi­hu tak­mer o vše­tok maje­tok, kto­rý celý svoj život zve­ľa­ďo­val,” hovo­rí jeho veli­teľ Dušan Cisár.

Ako ďalej opi­su­je, tak si Bilo­huš­čín zacho­val chlad­nú hla­vu aj potom, keď zis­til, že mu pád scho­dis­ka v bytov­ke odre­zal úni­ko­vú ces­tu. „Okam­ži­te pomo­hol svo­jej suse­de dostať sa z jej bytu na jeho bal­kón – a zachrá­nil tiež jej štvor­no­hé­ho milá­či­ka. Tu vďa­ka jeho roz­va­he spo­loč­ne čaka­li na eva­ku­áciu, kto­rá sa poda­ri­la vďa­ka hasi­čom a ich výš­ko­vej tech­ni­ke,” dodá­va Cisár.

Spo­lu so správ­com Vojen­skej pod­por­nej nadá­cie Mila­nom Gaj­do­šom aktu­ál­ne vyzý­va­jú ostat­ných voja­kov o spo­lu­pat­rič­nosť, aby desiat­ni­ko­vi pomoh­li pre­ko­nať ťaž­ké život­né chví­le. „Nikto z nás nevie, kedy sa mu môže doslo­va v prie­be­hu sekun­dy zme­niť pod­stat­ná časť jeho žitia – a kedy bude potre­bo­vať pomoc ostat­ných. Pre­to by sme sa chce­li tou­to ces­tou obrá­tiť na prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl SR o finanč­nú pomoc pre náš­ho kole­gu,” dodá­va Gaj­doš.

Zbier­ku spus­ti­li v stre­du 11. decem­bra 2019 a za dva dni sa vyzbie­ra­lo 835 eur pre desiat­ni­ka, kto­rý ostal bez domo­va.

Vojen­ská pod­por­ná nadá­cia záro­veň aj zve­rej­ni­la čís­lo účtu, kde sa dá desiat­ni­ko­vi Bilo­huš­čí­no­vi pris­pieť.

Čís­lo účtu je SK40 7500 0000 0040 2151 8640.

O prie­bež­nom sta­ve účtu infor­mu­jú na inter­ne­to­vej strán­ke vojen­skej nadá­cie.

Zdroj:OS SR