Vojakom i policajtom sa dvihnú platy o desať percent

Od prvé­ho janu­ára sa bez­peč­nost­ným zlož­kám zvý­šia pla­ty o desať per­cent. V uto­rok o tom roz­hod­li poslan­ci Národ­nej rady Slo­ven­skej repub­li­ky. Zvý­še­nie pla­tov je súčas­ťou záko­na o štát­nom roz­poč­te, kto­rí v uto­rok schvá­li­li.

Pod­ľa neho sa voja­kom dvih­nú od janu­ára ploš­ne hod­nost­né pla­ty o spo­mí­na­ných desať per­cent. O rov­na­ké per­cen­to by si mali polep­šiť poli­caj­ti, prí­sluš­ní­ci Slo­ven­skej infor­mač­nej služ­by, väzen­ský stráž­co­via, prí­sluš­ní­ci Národ­né­ho bez­peč­nost­né­ho úra­du a col­ní­ci.

U voja­kov bude zvý­še­nie o desať per­cent pla­tiť iba jeden mesiac. Od prvé­ho feb­ru­ára totiž vstu­pu­je do plat­nos­ti nový zákon, kto­rú mení spô­sob výpoč­tu pla­tov voja­kov. Mzda bude pozos­tá­vať z hod­nost­né­ho pla­tu (men­šia časť) a funkč­nej tari­fy, kto­rá sa dá zvý­šiť až o 50 per­cent. K tomu všet­kí­mu sa však pri­po­čí­ta za kaž­dý odslú­že­ný rok jed­no per­cen­to hod­nost­né­ho pla­tu.

Od prvé­ho feb­ru­ára by tak základ­ný plat bez prí­plat­kov a odpra­co­va­ných rokov mal dosiah­nuť u voja­ka 1050 eur, u rot­né­ho 1450 eur, u majo­ra 2050, plu­kov­ní­ka 2450 eur a naj­vyš­ši gene­rál by mal mať základ­ný plat 3490 eur.

Ku kaž­dé­mu pla­tu sa však pri­po­očí­ta­va aj per­cen­to za roky v armá­de. Teore­tic­ky tak naprí­klad gene­rál po 30 rokoch v armá­de môže zará­bať bez prí­plat­kov 5025 eur.