Vojak zabil 26 ľudí kvôli peniazom. Zastrelili ho po 17 hodinách vyjednávania

Thaj­ské­ho voja­ka, kto­rý bez­hla­vo strie­ľal ľudí nepre­ho­vo­ri­la ani vlast­ná mama. Ser­žan­ta Čak­rap­cha­na Tchom­má nako­niec po 17 hodi­nách zastre­li­li v nákup­nom cen­tre, kde sa zaba­ri­ká­do­val.

Thaj­ský pre­mi­ér Pra­jut Čan-o-ča v nede­ľu potvr­dil, že 32-roč­ný vojak pri sobot­ňaj­šej maso­vej streľ­be v mes­te Nakchón Rátč­cha­sí­má zabil 26 ľudí a ďal­ších 57 zra­nil. Pod­ľa pre­mi­é­ra bolo pácha­te­ľo­vo kona­nie moti­vo­va­né „osob­ným prob­lé­mom.” Pod­ľa agen­tú­ry AFP mal súvi­sieť so spor­mi ohľa­dom pre­da­ja domu a kvô­li penia­zom.

„Táto uda­losť je v Thaj­sku bez­pre­ce­dent­ná a ja chcem, aby k takej­to krí­zo­vej situ­ácii už nikdy nedoš­lo,” uvie­dol pred­se­da vlá­dy pred nemoc­ni­cou, kde boli hos­pi­ta­li­zo­va­né nie­kto­ré z obe­tí.

Útoč­ní­ka v nede­ľu ráno (oko­lo 02.30 h SEČ) po zhru­ba 17 hodín trva­jú­cej drá­me a neús­peš­nom vyjed­ná­va­ní zastre­li­li prí­sluš­ní­ci thaj­ských bez­peč­nost­ných síl. Poli­caj­ti sa pokú­ša­li s voja­kom vyjed­ná­vať aj pro­stred­níc­tvom jeho mat­ky.

Ser­žant prie­bež­ne uve­rej­ňo­val fot­ky a videá na Face­bo­oku

Ser­žant menom Čak­rap­chan Tchom­má začal vyčí­ňať v miest­nych kasár­ňach, kde zabil via­ce­rých ľudí. Násled­ne ukra­dol z kasár­ní zbra­ne aj vojen­ské auto a odvie­zol sa do cen­tra mes­ta. Tam na via­ce­rých mies­tach – vrá­ta­ne bud­his­tic­ké­ho chrá­mu – strie­ľal z auto­ma­tic­kej zbra­ne, kto­rou sa mu poda­ri­lo zabiť a zra­niť veľ­ké množ­stvo nevin­ných ľudí.

Foto­gra­fie a videá zachy­tá­va­jú­ce krvi­pre­lie­va­nie zve­rej­nil aj na Face­bo­oku. Jed­nou z prvých voja­ko­vých obe­tí bol jeho velia­ci dôs­toj­ník, s kto­rým sa údaj­ne dostal do spo­ru pre penia­ze.

Zdroj:TASR