Vojaci sa vyzbierali kolegovi, čo prišiel o byt, skoro 7 000 eur

Vojen­ská pod­por­ná nadá­cia za mesiac vyzbie­ra­la od ostat­ných voja­kov 6 700 eur pre desiat­ni­ka Joze­fa Bilo­huš­čí­na. Ten 6. decem­bra pri­šiel pri výbu­chu ply­nu v pre­šov­skom pane­lá­ku o byt a všet­ko v ňom. Napriek tomu, že po výbu­chu bol otra­se­ný, pomo­hol sused­ke a jej pso­vi utiecť z horia­ce­ho domu.

„Zbier­ku sme ukon­či­li spo­lu a s veli­te­ľom útva­ru ISTAR, kde desiat­nik slú­ži, sme mu odozv­da­li daro­va­cou zmlu­vou vyzbie­ra­né finanč­né pros­tried­ky,” uvie­dol správ­ca Vojen­skej pod­por­nej nadá­cie Milan Gaj­doš. Ako dodal, tak je rád, že medzi vojak­mi je stá­le sil­ný pocit spo­lu­pat­rič­nos­ti a navzá­jom si pomá­ha­jú v ťaž­kých život­ných situ­áciách. „Do finanč­nej pomo­ci sa zapo­ji­li nie­len prí­sluš­ní­ci pre­šov­ské­ho prá­po­ru ISTAR, no tiež voja­ci iných útva­rov, ako aj obča­nia z civil­né­ho sek­to­ru,” dopl­nil Gaj­doš.

Veli­teľ pre­šov­ské­ho prá­po­ru ISTAR Dušan Cisár pri odo­vzdá­va­ní sym­bo­lic­ké­ho cer­ti­fi­ká­tu uvie­dol, že to je mini­mum, čo pre voja­ka moh­li spra­viť. Pri desiat­ni­ko­vi – výsad­ká­ro­vi oce­nil naj­mä duchap­rí­tom­nosť. „V oka­mi­hu pri­šiel tak­mer o vše­tok maje­tok, kto­rý celý svoj život zve­ľa­ďo­val, no napriek tomu si zacho­val chlad­nú hla­vu a pomá­hal ostat­ným,” uvie­dol veli­teľ Cisár.

Ako ďalej opi­su­je, keď desiat­nik zis­til, že mu pád scho­dis­ka v bytov­ke odre­zal úni­ko­vú ces­tu, okam­ži­te pomo­hol svo­jej suse­de dostať sa z jej bytu na jeho bal­kón – a zachrá­nil tiež jej štvor­no­hé­ho milá­či­ka. „Vďa­ka jeho roz­va­he spo­loč­ne čaka­li na eva­ku­áciu, kto­rá sa poda­ri­la vďa­ka hasi­čom a ich výš­ko­vej tech­ni­ke,” dodá­va Cisár.

Po odo­vzda­ní cer­ti­fi­ká­tu sa desiat­nik Bilo­huš­čin poďa­ko­val všet­kým nie­len za finanč­nú pomoc, ale aj za spo­lu­pat­rič­nosť a morál­nu pod­po­ru, kto­rá mu bola po trau­ma­tic­kých oka­mi­hoch veľ­mi nápo­moc­ná.

Zbier­ku spus­ti­li v stre­du 11. decem­bra 2019 a do 3. janu­ára vyzbie­ra­li 6 702 eur, kto­ré popu­tu­jú desiat­ni­ko­vi na nový začia­tok.