Vojaci majú chaos v platoch. Ministerstvo im sľubuje viac ako 30 percent navyše

Pro­fe­si­onál­ni voja­ci sú zmä­te­ní, čo majú čakať na výplat­nej pás­ke od nové­ho roka ale naj­mä od feb­ru­ára. Redak­cia Defen­ce News zazna­me­na­la nie­koľ­ko otá­zok prá­ve na výpo­čet a výš­ku nových pla­tov.

„Je v tom úpl­ný cha­os. Pýtal som sa veli­te­ľa, no ten mi nič neve­del pove­dať. Vie­me, že sa majú zvy­šo­vať pla­ty od janu­ára o desať per­cent, ale od feb­ru­ára sa majú úpl­ne pre­ko­pá­vať pla­ty a nik nevie, koľ­ko vlast­ne bude zará­bať. Úpl­ne Kocúr­ko­vo,” kon­šta­to­val niž­ší dôs­toj­ník z Levíc, kto­rý si neža­lal byť meno­va­ný, aby nebol dis­cip­li­nár­ne rie­še­ný, keď­že nemá povo­le­nie na komu­ni­ká­ciu s média­mi. Podob­ný prob­lém majú aj ďal­ší voja­ci.

Pres­né čís­la nemá ani minis­ter­stvo

Defen­ce News pre­to požia­da­lo minis­ter­stvo obra­ny o vysvet­le­nie, ako sa budú pla­ty od prvé­ho feb­ru­ára vypo­čí­ta­vať pod­ľa nové­ho záko­na aj s kon­krét­ny­mi prí­klad­mi. Jas­nú odpo­veď sme však nedos­ta­li.

Hoci poslan­cí schvá­li­li zákon o zme­ne výpoč­tu vojen­ských pla­tov ešte 16. októb­ra 2019, minis­ter­stvo dote­raz nemá hoto­vý vnú­tor­ný slu­žob­ný pred­pis, kto­rý by pres­ne určil kto bude mať aký plat.

„V súčas­nos­ti sa fina­li­zu­je slu­žob­ný pred­pis hlav­né­ho slu­žob­né­ho úra­du o fun­kciách a per­cen­tu­ál­nom zvý­še­ní funkč­nej tari­fy a všet­ci voja­ci budú včas o kon­krét­nom navý­še­ní pla­tov infor­mo­va­ní,” uvied­la hovor­ky­ňa rezor­tu Dan­ka Capá­ko­vá.

Bez toh­to roz­pi­su fun­kcií a k nim pri­slú­cha­jú­ce navý­še­nie nie­len voja­ci, ale ani mzdár­ky netu­šia, koľ­ko majú poslať jed­not­li­vým voja­kom na účet.

Sľu­bu­jú viac ako 30 per­cent plus

Minis­ter­stvo potvr­di­lo, že na jeden mesiac – v janu­ári – sa voja­kom zvý­šia pla­ty opro­ti decem­bru o desať per­cent. Výpo­čet bude po sta­rom. Od prvé­ho feb­ru­ára sa však má úpl­ne pre­ko­pať sys­tém vojen­ských pla­tov. „Pod­stat­nou zme­nou je, že pla­ty budú po novom závi­sieť pre­dov­šet­kým od fun­kcie, kto­rú voja­ci vyko­ná­va­jú a nie od hod­nos­ti,” kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa Capá­ko­vá.

Záro­veň doda­la, že od feb­ru­ára pred­po­kla­da­jú zvý­še­nie vojen­ských pla­tov o 20 až 29 per­cent v závis­los­ti od fun­kcie. „Záro­veň sa im od 1. janu­ára 2020 zvý­šia pla­ty aj v rám­ci valo­ri­zá­cie vo výš­ke desať per­cent. Teda cel­ko­vo – zvý­še­nie v zmys­le nové­ho záko­na plus valo­ri­zá­cia – bude navý­še­nie pla­tov pro­fe­si­onál­nych voja­kov na úrov­ni 30 až 39 per­cent,” uzav­re­la Capá­ko­vá.

Čo hovo­rí zákon

Pre voja­kov od prvé­ho feb­ru­ára vstu­pu­je do plat­nos­ti nový zákon, kto­rý mení spô­sob výpoč­tu ich pla­tov. Dote­raz sa počí­ta­la pod­ľa tabuľ­ky v záko­ne. Základ­ná zlož­ka pla­tu voja­ka tvo­ri­la dosia­hnu­tá hod­nosť (naj­väč­šia časť), kto­rá sa zvy­šo­va­la o odslú­že­né roky. To bol základ, kto­rý sa dal zvý­šiť rôz­ny­mi prí­plat­ka­mi.

Teore­tic­ky sa tak moh­lo stať, že neja­ký dlho­roč­ný mazák, kto­rý však robil na „jed­no­du­chej” fun­kcii mal vyš­ší plat ako vojak s rov­na­kou hod­nos­ťou, no na ove­ľa zod­po­ved­nej­šej fun­kcii.

Po novom sa výpo­čet pla­tu oto­čí. Roz­ho­du­jú­ca bude fun­kcia, kto­rú vyko­ná­va a nie hod­nosť. Mzda sa tak bude skla­dať z hod­nost­nej tari­fy (men­šia časť – cca 30 per­cent) a funkč­nej tari­fy. Čo je v prin­cí­pe odme­na za vyko­ná­va­nú fun­kciu pod­ľa obtiaž­nos­ti. Tá sa dá roz­ka­zom zvý­šiť až o 50 per­cent.

Od prvé­ho feb­ru­ára by tak základ­ný plat bez prí­plat­kov a odpra­co­va­ných rokov mal dosiah­nuť u voja­ka 1050 eur, u rot­né­ho 1450 eur, u majo­ra 2050, plu­kov­ní­ka 2450 eur a naj­vyš­ši gene­rál by mal mať základ­ný plat 3490 eur.

Ku pla­tu voja­ka sa však pri­po­čí­ta­va za kaž­dý rok v armá­de jed­no per­cen­to k pla­tu. Teore­tic­ky tak naprí­klad gene­rál po 30 rokoch v armá­de môže zará­bať bez ostat­ných prí­plat­kov 5025 eur.

 

Prí­lo­ha k záko­nu č. 251/2015 Z.z. hod­nost­ný plat
hod­nosť hod­nost­ná tari­fa funkč­ná tari­fa spo­lu
vojak 2. stup­ňa 320 730 1050
slo­bod­ník 350 790 1140
desiat­nik 380 860 1240
čatár 410 930 1340
rot­ný 440 1010 1450
rot­maj­ster 480 1090 1570
nad­rot­maj­ster 510 1190 1700
štáb­ny nad­rot­maj­ster 560 1280 1840
poru­čík 480 1095 1575
nad­po­ru­čík 520 1200 1720
kapi­tán 570 1310 1880
major 620 1430 2050
pod­plu­kov­ník 680 1560 2240
plu­kov­ník 740 1710 2450
bri­gád­ny gene­rál 810 1870 2680
gene­rál­ma­jor 880 2050 2930
gene­rál­po­ru­čík 960 2240 3200
gene­rál 1050 2440 3490