Vojaci dostanú vianočný extra plat

Minis­ter­stvo obra­ny SR vypla­tí zamest­nan­com rezor­tu obra­ny a pro­fe­si­onál­nym voja­kom 14. plat, a to vo výš­ke viac ako 50 per­cent z ich služobného/funkčného pla­tu. Infor­mo­va­la o tom hovor­ky­ňa minis­ter­stva Dan­ka Capá­ko­vá. Cel­ko­vo sa 14. plat týka cca 20.000 pro­fe­si­onál­nych voja­kov a zamest­nan­cov rezor­tu obra­ny.

Výdav­ky na jeho vypla­te­nie budú cel­ko­vo vo výš­ke cca 14 mili­ó­nov eur, čo vychá­dza prie­mer­ne 700 eur.

Pod­mien­ky vypla­te­nia 14. pla­tu sú rov­na­ké pre všet­ky sub­jek­ty štát­nej a verej­nej sprá­vy, ako aj pre všet­ky pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty. Minis­ter­stvo obra­ny SR využi­lo mož­nosť vypla­te­nia 13. a 14. pla­tov ihneď po tom, ako bola pri­ja­tá prí­sluš­ná legis­la­tí­va.

To zna­me­ná, že 13. pla­ty vypla­ti­lo zamest­nan­com a pro­fe­si­onál­nym voja­kom tak v roku 2018, ako aj ten­to rok. Rov­na­ko tak využi­je túto mož­nosť už dru­hý­krát aj pri 14. pla­toch.