Vo svete chýbajú milióny IT-ečkárov, najmä odborníci na bezpečnosť

Dopyt po počí­ta­čo­vých exper­toch prud­ko stú­pa po celom sve­te. Čoraz viac firiem a orga­ni­zá­cií upred­nost­ňu­je digi­tál­ne zabez­pe­če­nie. Avšak v tom­to sek­to­re chý­ba­jú odbor­ní­ci. Pod­ľa nedáv­ne­ho pries­ku­mu v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti je obsa­de­ných len 60 per­cent pra­cov­ných miest. Prob­lém s nedos­tat­kom odbor­ní­kov na počí­ta­čo­vú bez­peč­nosť sa tak bytost­ne dotý­ka aj štát­ných orga­ni­zá­cií, či dokon­ca polí­cie a armá­dy. Väč­ší prob­lém majú pri­tom v ázij­ských kra­ji­nách.

Pod­ľa sprá­vy nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie pra­cu­je v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti asi 2,8 mili­ó­na pro­fe­si­oná­lov. Aby sme uspo­ko­ji­li glo­bál­ny dopyt po odbor­ní­koch, pra­cov­ná sila v tej­to oblas­ti by muse­la vzrásť zhru­ba o 145 per­cent. To zna­me­ná, že súčas­ný dva­ja zamest­nan­ci by potre­bo­va­li pod­ľa firiem ďal­ších troch kole­gov.

Glo­bál­ny nedos­ta­tok pro­fe­si­oná­lov v oblas­ti zabez­pe­če­nia vir­tu­ál­ne­ho pries­to­ru vzrás­tol z 2,93 mili­ó­na voľ­ných pra­cov­ných miest v roku 2018 až na 4,07 mili­ó­na v roku 2019. Pod­ľa sprá­vy sú voľ­né pra­cov­né pozí­cie roz­lo­že­né nerov­no­mer­ne. Kým v Euró­pe nie je obsa­de­ných len 300 tisíc pra­cov­ných pozí­cií, v Ázií je to až 2,6 mili­ó­na.

Kyber­ne­tic­ké úto­ky sú čoraz čas­tej­šie a sofis­ti­ko­va­nej­šie. Dopyt po bez­peč­nost­ných exper­toch sa bude neus­tá­le zvy­šo­vať.

Pri­bliž­ne dve tre­ti­ny orga­ni­zá­cií vo výsku­me uvied­li, že odbor­ní­kov na kyber­ne­tic­kú bez­peč­nosť je žalost­ne  málo. Nece­lá polo­vi­ca kon­šta­to­va­la, že v budú­com roku plá­nu­je navý­šiť roz­po­čet bez­peč­nost­né­ho vzde­lá­va­nia, aby do tej­to oblas­ti pri­lá­ka­li viac ľudí. Ved­ci navrhu­jú aj rek­va­li­fi­ká­ciu súčas­né­ho tech­nic­ké­ho per­so­ná­lu.