Vláda v Afganistane prepustila ďalších radikálov z väzenia

Afgan­ská vlá­da pre­pus­ti­la ďal­šiu sku­pi­nu väz­ňov z radov mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na utor­ko­vé vyhlá­se­nie afgan­skej Rady národ­nej bez­peč­nos­ti.

Kri­té­ria­mi na výber pre­pus­te­ných boli pod­ľa hovor­cu rady Dža­ví­da Faj­sa­la ich vek, zdra­vot­ný stav a čas zostá­va­jú­ci do kon­ca ich tres­tu.
Ako pri­po­mí­na DPA, afgan­ská vlá­da pre­pus­ti­la v uply­nu­lých týžd­ňoch už viac než 400 väz­ňov z hnu­tia Tali­ban. Extré­mis­ti na oplát­ku oslo­bo­di­li 60 pro­vlád­nych zajat­cov.

Na zákla­de mie­ro­vej doho­dy, kto­rú ešte kon­com feb­ru­ára s Tali­ba­nom pod­pí­sa­li Spo­je­né štá­ty, by vlá­da v Kábu­le mala pre­pus­tiť cel­ko­vo 5000 extré­mis­tov. Tali­ban sa v rám­ci tej­to doho­dy zavia­zal, že pus­tí na slo­bo­du 1000 pod­po­ro­va­te­ľov cen­trál­nej vlá­dy.

Kábul avi­zo­val ocho­tu pre­pus­tiť ešte do zača­tia vlast­ných mie­ro­vých roko­va­ní s Tali­ba­nom 1500 zajat­cov. Radi­ká­li však trva­jú na tom, že roko­va­nia s vlá­dou nezač­nú, dokým nebu­de na slo­bo­de všet­kých 5000 jeho čle­nov.