Vláda schválila podpis dvoch memoránd s OSN o príspevkoch k misii na Cypre

Memo­ran­dum o poro­zu­me­ní medzi vlá­dou SR a Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) ako prís­pe­vok k mie­ro­vým silám OSN na Cyp­re (UNFICYP) nahra­dia dve nové memo­ran­dá, jed­no pre ženij­né jed­not­ky a dru­hé pre pechot­nú rotu. Doku­men­ty v stre­du schvá­li­la vlá­da, za SR ich pod­pí­še minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO).

„Memo­ran­dá o poro­zu­me­ní vrá­ta­ne prí­loh upra­vu­jú naj­mä admi­ni­stra­tív­ne, logis­tic­ké a finanč­né pod­mien­ky posky­to­va­nia per­so­ná­lu, zaria­de­nia a slu­žieb vlá­dou Slo­ven­skej repub­li­ky v rám­ci pod­po­ry mie­ro­vej misie,” vysvet­ľu­jú pred­kla­da­te­lia.

Nahra­de­ním pôvod­né­ho memo­ran­da dvo­mi nový­mi sa má zabez­pe­čiť zosú­la­de­nie fak­tic­ké­ho sta­vu s práv­nym sta­vom. Slo­ven­sko pôso­bí v misii UNFICYP od roku 2001. Ide o naj­väč­šiu a naj­dl­h­šiu slo­ven­skú misiu. Aktu­ál­ne v nej pôso­bí pri­bliž­ne 240 voja­kov Ozb­ro­je­ných síl SR. Nasa­dzo­va­ní sú na 12 mesia­cov. (TASR)