Vieme, aké príplatky dostanú vojaci. Pilot 17,5 a inštruktor hudby 19 percent

Tarif­né pás­mo 8 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 20,50%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou štáb­ny nad­rot­maj­ster

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

hlav­ná ses­tra

5375

2.

hlav­ný pod­dôs­toj­ník ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky

4846

3.

velia­ci pod­dôs­toj­ník

6920

4.

velia­ci pod­dôs­toj­ník – hlav­ný zdra­vot­ník ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

0197

5.

veli­teľ kur­zu

6633

6.

veli­teľ pod­dôs­toj­níc­kej aka­dé­mie

5122

7.

zástup­ca veli­te­ľa pod­dôs­toj­níc­kej aka­dé­mie

5123

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou plu­kov­ník ale­bo bri­gád­ny gene­rál

8.

ria­di­teľ ‒ hlav­ný lekár ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej

repub­li­ky

0350

9.

ria­di­teľ Vojen­skej polí­cie

0140

10.

veli­teľ bri­gá­dy

0107

11.

veli­teľ cen­tra

3276

12.

veli­teľ kríd­la

0120

 

Tarif­né pás­mo 9 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 21,00%

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou plu­kov­ník

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

zástup­ca veli­te­ľa (síl pre špe­ciál­ne ope­rá­cie)

0313

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou bri­gád­ny gene­rál ale­bo gene­rál­ma­jor

2.

náčel­ník štá­bu

0235

3.

veli­teľ

0129

4.

veli­teľ stra­te­gic­ké­ho cen­tra krí­zo­vé­ho manaž­men­tu

0298

5.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

 

Tarif­né pás­mo 10 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 21,50%

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou plu­kov­ník až gene­rál­ma­jor

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

rektor

0118

2.

veli­teľ pozem­ných síl

0104

3.

veli­teľ síl pre špe­ciál­ne ope­rá­cie

0124

4.

veli­teľ vzduš­ných síl

0300

 

Tarif­né pás­mo 11 – zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 22,00%

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou bri­gád­ny gene­rál až gene­rál­po­ru­čík

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

gene­rál­ny ria­di­teľ sek­cie

0153

2.

náčel­ník Vojen­skej kan­ce­lá­rie pre­zi­den­ta Slo­ven­skej

repub­li­ky

9309

3.

zástup­ca náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

0601

 

Tarif­né pás­mo 12 – zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 22,50%

Fun­kcia s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou gene­rál

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej

repub­li­ky

0201