Vieme, aké príplatky dostanú vojaci. Pilot 17,5 a inštruktor hudby 19 percent

Tarif­né pás­mo 7 – zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 20,00%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou nad­rot­maj­ster

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

geodet

4517

2.

inštruk­tor EOD

4340

3.

náčel­ník diel­ní

5007

4.

náčel­ník padá­ko­vej, záchran­nej a výsad­ko­vej služ­by

0885

5.

náčel­ník regis­tra

4868

6.

náčel­ník revíz­ne­ho mies­ta

5157

7.

náčel­ník sek­re­ta­riá­tu

0907

8.

náčel­ník sku­pi­ny

4861

9.

náčel­ník stre­dis­ka

1832

10.

star­ší inštruk­tor

4239

11.

star­ší inštruk­tor hud­by

5366

12.

star­ší inštruk­tor špor­tu – špe­cia­lis­ta

4337

13.

star­ší prog­ra­má­tor

4716

14.

star­ší pyro­tech­nik – špe­cia­lis­ta

0248

15.

star­ší tech­nik – špe­cia­lis­ta – inštruk­tor

6681

16.

star­ší tech­nik lie­tad­la – inštruk­tor

6680

17.

star­ší vedú­ci nástro­jo­vej sku­pi­ny

5364

18.

topo­graf

4588

19.

vedú­ci star­ší ana­ly­tik

3952

 

20.

vedú­ci star­ší dis­pe­čer

4496

21.

vedú­ci star­ší inšpek­tor – pso­vod špe­cia­lis­ta

4904

22.

vedú­ci star­ší inšpek­tor – špe­cia­lis­ta

4827

23.

vedú­ci star­ší kri­mi­na­lis­tic­ký tech­nik

4669

24.

vedú­ci star­ší palub­ný tech­nik

6610

25.

vedú­ci star­ší pomoc­ník

6412

26.

vedú­ci star­ší tech­nik

6413

27.

vedú­ci star­ší tech­nik

3967

28.

vedú­ci star­ší zdra­vot­ník

4760

29.

vedú­ci stre­dis­ka

9377

30.

velia­ci pod­dôs­toj­ník

6920

31.

velia­ci pod­dôs­toj­ník – hlav­ný zdra­vot­ník ÚVN

0199

32.

veli­teľ kur­zu

6633

33.

veli­teľ sku­pi­ny inštruk­to­rov

5134

34.

veli­teľ sku­pi­ny ostre­ľo­va­čov

5135

35.

veli­teľ strel­ni­ce

7019

36.

veli­teľ tak­tic­ké­ho CIMIC tímu

3731

37.

veli­teľ tak­tic­ké­ho PSYOPS tímu

3732

38.

veli­teľ tak­tic­ké­ho tímu TACP

0346

39.

veli­teľ tímu

0345

40.

veli­teľ tímu ‒ zástup­ca náčel­ní­ka sku­pi­ny

3300

41.

veli­teľ tímu EOD

4341

42.

veli­teľ vojen­skej hasičs­kej jed­not­ky

3119

43.

vrch­ná ses­tra

4933

Vybra­né fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou plu­kov­ník

44.

docent

0102

45.

gene­rál­ny duchov­ný

0198

46.

gene­rál­ny vikár

4898

47.

hlav­ný far­ma­ce­ut

0858

48.

hlav­ný inšpek­tor bez­peč­nos­ti letov

4455

49.

hlav­ný lek­tor

0279

50.

hlav­ný posud­ko­vý lekár

3953

51.

hlav­ný vete­ri­nár­ny lekár ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej

repub­li­ky

5380

52.

koor­di­ná­tor paleb­nej pod­po­ry – náčel­ník delo­stre­lec­tva

4662

53.

náčel­ník kan­ce­lá­rie Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

0219

54.

náčel­ník odbo­ru

7601

55.

náčel­ník odbo­ru – hlav­ný inži­nier letec­tva a PVO

0334

56.

náčel­ník odde­le­nia – zástup­ca náčel­ní­ka kan­ce­lá­rie

1542

 

57.

náčel­ník odde­le­nia – zástup­ca náčel­ní­ka odbo­ru

1522

58.

náčel­ník poľ­nej nemoc­ni­ce

0173

59.

náčel­ník štá­bu

0235

60.

práv­nik – porad­ca Vojen­skej kan­ce­lá­rie pre­zi­den­ta

Slo­ven­skej repub­li­ky

9411

61.

pred­nos­ta kli­ni­ky

3234

62.

pri­már

2006

63.

pro­fe­sor

4670

64.

pro­rek­tor

0343

65.

ria­di­teľ

0140

66.

ria­di­teľ cen­tra

3275

67.

ria­di­teľ odbo­ru

1834

68.

ria­di­teľ odbo­ru – zástup­ca hlav­né­ho leká­ra ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

0266

69.

ria­di­teľ odde­le­nia

1756

70.

ria­di­teľ Topo­gra­fic­ké­ho ústa­vu Ban­ská Bys­tri­ca

0169

71.

ria­di­teľ úra­du

0141

72.

ria­di­teľ úra­du finanč­né­ho zabez­pe­če­nia

0252

73.

ria­di­teľ ústa­vu

0183

74.

star­ší vojen­ský porad­ca – náčel­ník RCHBO

0818

75.

star­ší vojen­ský porad­ca – náčel­ník ženij­nej pod­po­ry a EOD

0963

76.

star­ší vojen­ský porad­ca*)

4895

77.

vedú­ci kated­ry

7401

78.

vedú­ci národ­né­ho styč­né­ho tímu

0130

79.

vedú­ci odde­le­nia

1721

80.

vedú­ci odde­le­nia – zástup­ca ria­di­te­ľa odbo­ru

3974

81.

veli­teľ

0129

82.

veli­teľ cen­tra

3276

83.

veli­teľ čest­nej strá­že

0739

84.

veli­teľ síd­la pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky

9410

85.

veli­teľ slo­ven­ské­ho kon­tin­gen­tu

0962

86.

veli­teľ základ­ne

0138

87.

zástup­ca náčel­ní­ka odbo­ru

2361

88.

zástup­ca náčel­ní­ka štá­bu

0603

89.

zástup­ca ria­di­te­ľa

0496

90.

zástup­ca ria­di­te­ľa pre vojen­ské čin­nos­ti

2411

91.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

92.

zástup­ca veli­te­ľa bri­gá­dy

0337

93.

zástup­ca veli­te­ľa stra­te­gic­ké­ho cen­tra krí­zo­vé­ho

manaž­men­tu

0299