Vieme, aké príplatky dostanú vojaci. Pilot 17,5 a inštruktor hudby 19 percent

Tarif­né pás­mo 5 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 19,00%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou rot­ný

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

ana­ly­tik

4502

2.

dis­pe­čer

4506

3.

geo­graf

0241

4.

inštruk­tor špor­tu

4480

5.

kar­to­graf

4527

6.

kon­cert­ný maj­ster

5363

7.

kyno­lóg

4534

8.

labo­rant

4915

9.

mlad­ší inštruk­tor

4847

10.

mlad­ší prog­ra­má­tor

4642

11.

mlad­ší revíz­ny tech­nik*)

4966

12.

náčel­ník bio­lo­gic­kej ochra­ny letis­ka

5013

13.

náčel­ník diel­ne

3221

14.

náčel­ník kon­trol­nej tech­nic­kej sta­ni­ce

5100

15.

náčel­ník labo­ra­tó­ria

5022

16.

náčel­ník požiar­nej ochra­ny

0867

17.

náčel­ník pra­co­vis­ka admi­ni­stra­tív­nej bez­peč­nos­ti

8003

18.

náčel­ník sku­pi­ny

3001

19.

náčel­ník skú­šob­ne

5097

20.

náčel­ník sta­no­viš­ťa

5066

21.

náčel­ník sys­té­mu

5068

22.

náčel­ník špe­ciál­ne­ho pra­co­vis­ka

5057

23.

ope­rá­tor elek­tro­nic­ké­ho pries­ku­mu – špe­cia­lis­ta

4666

24.

ostre­ľo­vač – inštruk­tor

4785

25.

palub­ný ope­rá­tor

4545

26.

palub­ný radis­ta

6664

 

27.

palub­ný sprie­vod­ca

4922

28.

palub­ný tech­nik

6670

29.

pomoc­ník

4943

30.

pomoc­ník dozor­né­ho ria­de­nia komu­ni­kač­ných

a infor­mač­ných sys­té­mov

0309

31.

pyro­tech­nik – zbro­jár

0247

32.

ses­tra

5376

33.

správ­ca cvi­čis­ka

5332

34.

správ­ca skla­du

4573

35.

správ­ca skla­du – pyro­tech­nik

5305

36.

správ­ca strel­ni­ce

5345

37.

správ­ca vojen­skej vleč­ky

5154

38.

správ­ca výcvi­ko­vých zaria­de­ní

5352

39.

star­ší hudob­ník – sólis­ta

5367

40.

star­ší inšpek­tor

4859

41.

star­ší mete­oro­lóg

4273

42.

star­ší met­ro­lóg

4626

43.

star­ší odbor­ný labo­rant

5408

44.

špe­cia­lis­ta CIMIC

0347

45.

špe­cia­lis­ta EOD

0349

46.

špe­cia­lis­ta PSYOPS

3729

47.

špe­cia­lis­ta TACP

3738

48.

tech­nik

4583

49.

vedú­ci sku­pi­ny

3102

50.

vedú­ci star­ší ope­rá­tor

4845

51.

vedú­ci star­ší pries­kum­ník

6959

52.

velia­ci pod­dôs­toj­ník

6920

53.

veli­teľ doprav­né­ho druž­stva čest­nej strá­že

4888

54.

veli­teľ druž­stva

6901

55.

veli­teľ druž­stva čest­nej strá­že

6909

56.

veli­teľ hos­po­dár­ske­ho druž­stva čest­nej strá­že

4889

57.

veli­teľ míno­me­tu

6916

58.

veli­teľ pre­vádz­ky

7015

59.

veli­teľ rake­to­me­tu

6984

60.

veli­teľ sta­no­viš­ťa

5148

61.

veli­teľ tan­ku

7029

62.

veli­teľ tímu

0345

63.

zástup­ca kon­cert­né­ho maj­stra

5270

64.

zdra­vot­ník

4608

*) názov fun­kcie môže byť dopl­ne­ný o text, pre akú kon­krét­nu oblasť je fun­kcia urče­ná

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou major

65.

asis­tent

8420

 

66.

asis­tent náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

4999

67.

dôs­toj­ník pre styk s verej­nos­ťou

4442

68.

hlav­ný inži­nier

3927

69.

inšpek­tor bez­peč­nos­ti letov

4478

70.

inšpek­tor pre ove­ro­va­nie leto­vej spô­so­bi­los­ti

4460

71.

inšpek­tor vojen­ských hudieb – hlav­ný diri­gent

5120

72.

náčel­ník cen­tra

4862

73.

náčel­ník cen­tra mate­riá­lo­vé­ho manaž­men­tu

4872

74.

náčel­ník iden­ti­fi­kač­né­ho labo­ra­tó­ria

4873

75.

náčel­ník ILS

0839

76.

náčel­ník letec­kej pre­vádz­ko­vej služ­by

0828

77.

náčel­ník letis­ko­vé­ho zabez­pe­če­nia

0823

78.

náčel­ník leto­vej ope­rač­nej sku­pi­ny

4453

79.

náčel­ník logis­ti­ky

847

80.

náčel­ník obvä­zis­ka

5026

81.

náčel­ník odbo­ru

7601

82.

náčel­ník odbo­ru – zástup­ca ria­di­te­ľa

1845

83.

náčel­ník odde­le­nia

1701

84.

náčel­ník ošet­rov­ne

5028

85.

náčel­ník pove­ter­nost­né­ho ústre­dia

0156

86.

náčel­ník samos­tat­nej sku­pi­ny

5358

87.

náčel­ník sek­re­ta­riá­tu

0907

88.

náčel­ník sek­to­ra

5048

89.

náčel­ník sku­pi­ny

3001

90.

náčel­ník sku­pi­ny – pilot

6650

91.

náčel­ník sku­pi­ny rada­ro­vé­ho ria­de­nia

3005

92.

náčel­ník sku­pi­ny vizu­ál­ne­ho ria­de­nia

3006

93.

náčel­ník služ­by

5091

94.

náčel­ník stre­dis­ka

1832

95.

náčel­ník štá­bu

0235

96.

náčel­ník topo­gra­fic­ké­ho úse­ku

5361

97.

náčel­ník úse­ku

3113

98.

náčel­ník zdra­vot­níc­kej služ­by

0852

99.

náčel­ník zme­ny ope­rač­né­ho cen­tra

8007

100.

odbor­ný asis­tent

8320

101.

odbor­ný far­ma­ce­ut

5411

102.

odbor­ný lekár

4311

103.

odbor­ný vete­ri­nár­ny lekár

4865

104.

práv­nik

4481

105.

práv­ny porad­ca

4946

106.

psy­cho­lóg

4561

 

107.

pyro­tech­nic­ký inšpek­tor

3013

108.

ria­dia­ci leto­vej pre­vádz­ky – inštruk­tor

3007

109.

ria­di­teľ cen­tra

3275

110.

ria­di­teľ kan­ce­lá­rie Ordi­na­riá­tu ozb­ro­je­ných síl

a ozb­ro­je­ných zbo­rov Slo­ven­skej repub­li­ky

0250

111.

ria­di­teľ múzea

5020

112.

ria­di­teľ odbo­ru

1834

113.

ria­di­teľ odbo­ru – hlav­ný tré­ner vojen­ské­ho špor­to­vé­ho

cen­tra

1503

114.

ria­di­teľ rekto­rá­tu

0158

115.

soci­ológ

0256

116.

star­ší ana­ly­tik

4252

117.

star­ší inšpek­tor

4231

118.

star­ší lek­tor

0278

119.

štáb­ny kaplán

4867

120.

vedú­ci odde­le­nia

1721

121.

vedú­ci odde­le­nia – zástup­ca ria­di­te­ľa odbo­ru

3974

122.

vedú­ci sek­re­ta­riá­tu kúrie

3826

123.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – špe­cia­lis­ta

3801

124.

vedú­ci star­ší inšpek­tor

3905

125.

vedú­ci špe­cia­lis­ta zdra­vot­níc­tva

5397

126.

veli­teľ

0129

127.

veli­teľ kur­zu pre dôs­toj­ní­kov

6634

128.

veli­teľ let­ky

5701

129.

veli­teľ munič­né­ho skla­du

4879

130.

veli­teľ oddie­lu

5402

131.

veli­teľ pozo­ro­va­cie­ho tímu

3733

132.

veli­teľ prá­po­ru

5401

133.

veli­teľ roč­ní­ka

0280

134.

veli­teľ roja

6501

135.

veli­teľ roty čest­nej strá­že

4891

136.

veli­teľ škol­ských jed­no­tiek

5109

137.

zástup­ca pri­má­ra

2210

138.

zástup­ca ria­di­te­ľa odbo­ru

9341

139.

zástup­ca ria­di­te­ľa základ­ne

0271

140.

zástup­ca vedú­ce­ho základ­ne

0571

141.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

142.

zástup­ca veli­te­ľa čest­nej strá­že

2320

143.

zástup­ca veli­te­ľa let­ky

5901

144.

zástup­ca veli­te­ľa let­ky pre ILS

5904

145.

zástup­ca veli­te­ľa oddie­lu

5631

146.

zástup­ca veli­te­ľa prá­po­ru

5601

147.

zástup­ca veli­te­ľa sku­pi­ny

5224

148.

zástup­ca veli­te­ľa škol­ských jed­no­tiek

5250

 

Tarif­né pás­mo 6 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 19,50%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou rot­maj­ster

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

asis­tent

4503

2.

asis­tent hygie­nic­kej služ­by

0239

3.

bez­peč­nost­ný tech­nik

0254

4.

inštruk­tor

4474

5.

inštruk­tor hud­by

4755

6.

labo­rant – špe­cia­lis­ta

5379

7.

mlad­ší pilot

6649

8.

náčel­ník klu­bu

5018

9.

náčel­ník kon­co­vé­ho regis­tra

4866

10.

náčel­ník labo­ra­tó­ria

5022

11.

náčel­ník padá­ko­vej, záchran­nej a výsad­ko­vej služ­by

0885

12.

náčel­ník par­ku

5030

13.

náčel­ník par­ku – náčel­ník kon­trol­nej tech­nic­kej sta­ni­ce

5031

14.

náčel­ník požiar­nej ochra­ny – bez­peč­nost­ný tech­nik

4877

15.

náčel­ník požiar­nej ochra­ny – eko­lóg

4878

16.

náčel­ník pra­co­vis­ka admi­ni­stra­tív­nej bez­peč­nos­ti

8003

17.

náčel­ník pre­vádz­kar­ne – sys­té­mo­vý špe­cia­lis­ta

0203

18.

náčel­ník skla­du nedot­knu­teľ­ných zásob

5103

19.

náčel­ník tla­čiar­ne

5074

20.

náčel­ník tre­na­žé­ra

5076

21.

náčel­ník uzla

5082

22.

odbor­ný labo­rant – špe­cia­lis­ta

5409

23.

prog­ra­má­tor

4554

24.

revíz­ny tech­nik*)

4928

25.

ses­tra – špe­cia­lis­t­ka

5377

26.

správ­ca skla­du nedot­knu­teľ­ných zásob

5308

27.

star­ší ana­ly­tik

4252

28.

star­ší dis­pe­čer

4254

29.

star­ší inštruk­tor špor­tu

4245

30.

star­ší kon­cert­ný maj­ster

5365

31.

star­ší kri­mi­na­lis­tic­ký tech­nik

4668

32.

star­ší palub­ný tech­nik

6667

33.

star­ší pomoc­ník

4280

34.

star­ší pyro­tech­nik

4282

35.

star­ší špe­cia­lis­ta CIMIC

0310

36.

star­ší špe­cia­lis­ta EOD

0381

37.

star­ší špe­cia­lis­ta PSYOPS

3725

38.

star­ší špe­cia­lis­ta TACP

3739

39.

star­ší tech­nik

4291

 

40.

star­ší tech­nik – pyro­tech­nik

0439

41.

star­ší tech­nik – špe­cia­lis­ta

4288

42.

star­ší vedú­ci sku­pi­ny

3099

43.

star­ší zdra­vot­ník

4740

44.

tech­nik – špe­cia­lis­ta

4806

45.

tech­nik baté­rie

6302

46.

tech­nik lie­tad­la

6668

47.

tech­nik roty

6301

48.

vedú­ci nástro­jo­vej sku­pi­ny

5362

49.

vedú­ci star­ší inšpek­tor

4828

50.

vedú­ci star­ší inšpek­tor – pso­vod

4903

51.

vedú­ci star­ší ope­rá­tor – špe­cia­lis­ta

3951

52.

velia­ci pod­dôs­toj­ník

6920

53.

veli­teľ doprav­né­ho druž­stva čest­nej strá­že

4888

54.

veli­teľ hos­po­dár­ske­ho druž­stva čest­nej strá­že

4889

55.

veli­teľ sku­pi­ny

3127

56.

veli­teľ tak­tic­ké­ho tímu

0368

57.

výkon­ný pod­dôs­toj­ník

6405

*) názov fun­kcie môže byť dopl­ne­ný o text, pre akú kon­krét­nu oblasť je fun­kcia urče­ná

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou pod­plu­kov­ník

58.

asis­tent náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl

Slo­ven­skej repub­li­ky

4999

59.

dekan

7202

60.

dekan – ria­di­teľ kan­ce­lá­rie

7203

61.

docent

0102

62.

hlav­ný hyd­ro­me­te­oro­lóg

4334

63.

hlav­ný inži­nier

3927

64.

hlav­ný lek­tor

0279

65.

hlav­ný met­ro­lóg ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky

4335

66.

hlav­ný psy­cho­lóg ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky

3955

67.

hlav­ný telo­cvi­kár ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky

1126

68.

náčel­ník cen­tra mate­riá­lo­vé­ho manaž­men­tu

4872

69.

náčel­ník ILS

0839

70.

náčel­ník letec­tva

4876

71.

náčel­ník odbo­ru

7601

72.

náčel­ník odde­le­nia

1701

73.

náčel­ník odde­le­nia – zástup­ca náčel­ní­ka odbo­ru

1522

74.

náčel­ník pro­ti­vzduš­nej obra­ny

0815

75.

náčel­ník samos­tat­né­ho odde­le­nia

8006

76.

náčel­ník služ­by

5091

77.

náčel­ník stre­dis­ka – regi­onál­ny hygie­nik

1833

 

78.

náčel­ník štá­bu

0235

79.

náčel­ník vete­ri­nár­nej služ­by

0855

80.

náčel­ník zdra­vot­níc­kej služ­by

0852

81.

náčel­ník zme­ny

5051

82.

odbor­ný asis­tent

8320

83.

odbor­ný far­ma­ce­ut-špe­cia­lis­ta

3971

84.

odbor­ný lekár – špe­cia­lis­ta

3972

85.

odbor­ný rad­ca

9334

86.

odbor­ný vete­ri­nár­ny lekár – špe­cia­lis­ta

0407

87.

práv­nik

4481

88.

práv­ny porad­ca

4946

89.

pri­már

2006

90.

pro­fe­sor

4670

91.

pyro­tech­nic­ký inšpek­tor

3013

92.

ria­di­teľ cen­tra

3275

93.

ria­di­teľ Jazy­ko­vé­ho inšti­tú­tu

0176

94.

ria­di­teľ múzea

5020

95.

ria­di­teľ odbo­ru

1834

96.

ria­di­teľ odbo­ru – zástup­ca ria­di­te­ľa

0160

97.

ria­di­teľ rekto­rá­tu

0158

98.

ria­di­teľ sprá­vy

0709

99.

ria­di­teľ úra­du

0141

100.

ria­di­teľ ústa­vu

0183

101.

ria­di­teľ Vojen­ské­ho úra­du sociál­ne­ho zabez­pe­če­nia

Bra­ti­sla­va

0157

102.

ria­di­teľ základ­ne

0270

103.

vedú­ci kated­ry

7401

104.

vedú­ci odde­le­nia

1721

105.

vedú­ci odde­le­nia – zástup­ca ria­di­te­ľa odbo­ru

3974

106.

vedú­ci sprá­vy

0152

107.

vedú­ci Sta­no­viš­ťa ria­de­nia špe­ciál­nej leto­vej pre­vádz­ky

0262

108.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – odbor­ný špe­cia­lis­ta

3897

109.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – zástup­ca náčel­ní­ka odbo­ru

4025

110.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – zástup­ca náčel­ní­ka odde­le­nia

3701

111.

vedú­ci star­ší inšpek­tor – špe­cia­lis­ta

3802

112.

vedú­ci star­ší inšpek­tor – špe­cia­lis­ta – pilot

3808

113.

vedú­ci star­ší inšpek­tor bez­peč­nos­ti letov

4479

114.

vedú­ci star­ší kon­tro­lór – špe­cia­lis­ta

4333

115.

vedú­ci základ­ne

0128

116.

veli­teľ

0129

117.

veli­teľ čest­nej strá­že

0739

118.

veli­teľ let­ky – pilot

5706

 

119.

veli­teľ medzi­ná­rod­né­ho kur­zu

6636

120.

veli­teľ oddie­lu

5402

121.

veli­teľ prá­po­ru

5401

122.

veli­teľ sku­pi­ny

3127

123.

veli­teľ slo­ven­ské­ho kon­tin­gen­tu

0962

124.

veli­teľ škol­ských jed­no­tiek

5109

125.

veli­teľ základ­ne

0138

126.

vojen­ský porad­ca*)

0961

127.

výrob­ný ria­di­teľ

0583

128.

zástup­ca gene­rál­ne­ho viká­ra

5372

129.

zástup­ca náčel­ní­ka štá­bu

0603

130.

zástup­ca ria­di­te­ľa

0496

131.

zástup­ca ria­di­te­ľa ústa­vu

0559

132.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

133.

zástup­ca veli­te­ľa bri­gá­dy

0337

134.

zástup­ca veli­te­ľa čest­nej strá­že

2320

135.

zástup­ca veli­te­ľa kríd­la

0455