Vieme, aké príplatky dostanú vojaci. Pilot 17,5 a inštruktor hudby 19 percent

Tarifné pásmo 2 ‒ zvýšenie funkčnej tarify o 17,50%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou slo­bod­ník

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

dez­in­fek­tor

4857

2.

guľo­met­ník čest­nej strá­že

5370

3.

hasič záchra­nár

4835

4.

mlad­ší inšpek­tor

4477

5.

mlad­ší soko­liar – vodič

4974

6.

obslu­ha – mie­rič

6926

7.

obslu­ha – nabí­jač

6928

8.

star­ší auto­elek­tro­me­cha­nik

6987

9.

star­ší auto­me­cha­nik

6986

10.

star­ší ďale­ko­pi­sec

4702

11.

star­ší elek­tro­me­cha­nik

4707

12.

star­ší guľo­met­ník

6955

13.

star­ší infor­ma­tik

0361

14.

star­ší infra­me­cha­nik

4648

15.

star­ší infra­op­tik

4738

16.

star­ší kuchár

4708

17.

star­ší labo­rant PHM

4682

18.

star­ší mecha­nik

4711

19.

star­ší merač

4713

20.

star­ší mete­oro­lóg delo­stre­lec­tva

4990

21.

star­ší mie­rič

6952

 

 

22.

star­ší odmo­ro­vač

4616

23.

star­ší ope­rá­tor

4276

24.

star­ší ope­rá­tor EOD

4343

25.

star­ší opto­elek­tro­me­cha­nik

6933

26.

star­ší orches­trál­ny hráč

4916

27.

star­ší ostre­ľo­vač

4788

28.

star­ší ošet­ro­va­teľ padá­kov

6996

29.

star­ší pan­cie­rov­ník

6956

30.

star­ší pisár

6997

31.

star­ší posu­no­vač

4949

32.

star­ší potá­pač

4734

33.

star­ší pozo­ro­va­teľ

6009

34.

star­ší pries­kum­ník

4732

35.

star­ší pso­vod

6993

36.

star­ší rádi­oďa­le­ko­pi­sec

4717

37.

star­ší radis­ta

4718

38.

star­ší sklad­ník

4836

39.

star­ší spo­jár

4722

40.

star­ší stre­lec

6953

41.

star­ší stroj­ník

4723

42.

star­ší účto­va­teľ

4725

43.

star­ší vodič

4719

44.

star­ší vodič čest­nej strá­že

4886

45.

star­ší vodič špe­ciál­ne­ho vozid­la

4991

46.

star­ší výpoč­tár

4995

47.

star­ší zbe­rač rane­ných

4793

48.

star­ší zbe­rač rane­ných – vodič

5389

49.

star­ší ženis­ta

4781

50.

stráž­ny čest­nej strá­že

4656

51.

vodič auto­bu­su

4977

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou poru­čík

52.

dôs­toj­ník

4401

53.

dôs­toj­ník – ope­rá­tor

4498

54.

fyzi­ote­ra­pe­ut

5163

55.

mlad­ší inži­nier

0395

56.

mlad­ší lekár

5374

57.

mlad­ší lek­tor

0277

58.

mlad­ší prog­ra­má­tor

4642

59.

mlad­ší špe­cia­lis­ta zdra­vot­níc­tva

5399

60.

mlad­ší vete­ri­nár­ny lekár

4829

61.

mlad­ší far­ma­ce­ut

3988

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

62.

náčel­ník sku­pi­ny

3001

63.

pilot

6656

64.

pilot vo výcvi­ku

6648

65.

pro­jek­tant

4555

66.

štu­dent – ria­dia­ci leto­vej pre­vádz­ky

4678

67.

topo­graf – geodet

4663

68.

tré­ner

4589

69.

veli­teľ

0129

70.

veli­teľ čaty

6701

71.

veli­teľ čaty čest­nej strá­že

4890

72.

veli­teľ sku­pi­ny

3127

73.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

 

Tarif­né pás­mo 3 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 18,00%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou nad­po­ru­čík

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

asis­tent

8420

2.

dôs­toj­ník – uči­teľ vojen­ské­ho prog­ra­mu

0275

3.

dôs­toj­ník pre styk s verej­nos­ťou

4442

4.

far­ma­ce­ut

4514

5.

hyd­ro­lóg

4521

6.

inži­nier

4461

7.

kaplán

4761

8.

kli­ma­to­lóg

4869

9.

labo­ra­tór­ny diag­nos­tik

4659

10.

lekár

4535

11.

leto­vod

4538

12.

mlad­ší ana­ly­tik

5387

13.

mlad­ší lek­tor

0277

14.

náčel­ník pra­co­vis­ka

8001

15.

náčel­ník rádi­olo­ká­to­ra

7016

16.

náčel­ník sku­pi­ny

3001

17.

náčel­ník služ­by

5091

18.

náčel­ník sys­té­mu

5068

19.

navi­gá­tor

4658

20.

palub­ný inži­nier

4623

21.

pilot vo výcvi­ku

6648

22.

práv­nik

4481

23.

práv­ny porad­ca

4946

24.

pred­su­nu­tý letec­ký navá­dzač

6013

25.

prog­ra­má­tor

4554

 

26.

psy­cho­lóg

4561

27.

soci­ológ

0256

28.

správ­ca letis­ka

5354

29.

star­ší dôs­toj­ník

4201

30.

star­ší dôs­toj­ník – asis­tent

4499

31.

star­ší dôs­toj­ník – diri­gent

6638

32.

star­ší fyzi­ote­ra­pe­ut

5410

33.

star­ší pilot

6655

34.

star­ší pro­jek­tant

4278

35.

star­ší topo­graf – geodet

4664

36.

star­ší tré­ner

4294

37.

synop­tik

4580

38.

sys­té­mo­vý inži­nier

4581

39.

špe­cia­lis­ta zdra­vot­níc­tva

5398

40.

tech­no­lóg

4585

41.

vedú­ci odde­le­nia

1721

42.

vedú­ci rada­ro­vé­ho ria­de­nia lie­ta­nia

4875

43.

vedú­ci ria­de­nia lie­ta­nia

4856

44.

vedú­ci ria­de­nia pri­stá­tia

4542

45.

vedú­ci sku­pi­ny

3102

46.

veli­teľ čaty čest­nej strá­že

4890

47.

veli­teľ kom­ple­tu

7007

48.

veli­teľ sku­pi­ny

3127

49.

vete­ri­nár­ny lekár

4596

50.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

51.

zástup­ca veli­te­ľa baté­rie

6210

52.

zástup­ca veli­te­ľa roty

6201

53.

zástup­ca veli­te­ľa roty čest­nej strá­že

4893

54.

zástup­ca veli­te­ľa sku­pi­ny

5224

 

Tarif­né pás­mo 4 ‒ zvý­še­nie funkč­nej tari­fy o 18,50%

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou desiat­nik

 

Por. č.

Názov fun­kcie

Čís­lo fun­kcie

1.

admi­ni­stra­tív­ny pra­cov­ník

4821

2.

auto­elek­tro­me­cha­nik – špe­cia­lis­ta

3798

3.

auto­me­cha­nik – špe­cia­lis­ta

3799

4.

ďale­ko­pi­sec – špe­cia­lis­ta

4697

5.

elek­tro­me­cha­nik – špe­cia­lis­ta

0220

6.

hasič záchra­nár – špe­cia­lis­ta

6951

7.

hlav­ný kuchár

4963

8.

infor­ma­tik – špe­cia­lis­ta

4685

 

9.

infra­me­cha­nik – špe­cia­lis­ta

4647

10.

infra­op­tik – špe­cia­lis­ta

4673

11.

kuchár – špe­cia­lis­ta

4709

12.

mecha­nik – špe­cia­lis­ta

0221

13.

mlad­ší inšpek­tor

4477

14.

mlad­ší inštruk­tor špor­tu

4986

15.

obslu­ha – časo­vač

6927

16.

odmo­ro­vač – špe­cia­lis­ta

6931

17.

ope­rá­tor – špe­cia­lis­ta

4645

18.

ope­rá­tor EOD – špe­cia­lis­ta

4344

19.

opto­elek­tro­me­cha­nik – špe­cia­lis­ta

6930

20.

orches­trál­ny hráč – špe­cia­lis­ta

4917

21.

ostre­ľo­vač – špe­cia­lis­ta

4787

22.

ošet­ro­va­teľ padá­kov – špe­cia­lis­ta

6957

23.

potá­pač – špe­cia­lis­ta

4696

24.

pries­kum­ník – špe­cia­lis­ta

6969

25.

rádi­oďa­le­ko­pi­sec – špe­cia­lis­ta

6925

26.

radis­ta – špe­cia­lis­ta

5395

27.

sklad­ník – špe­cia­lis­ta

4951

28.

soko­liar – vodič

4848

29.

spo­jár – špe­cia­lis­ta

4952

30.

star­ší pso­vod – špe­cia­lis­ta

0195

31.

star­ší stráž­ny čest­nej strá­že

4657

32.

star­ší vodič čest­nej strá­že

4886

33.

star­ší zbe­rač rane­ných – špe­cia­lis­ta

4795

34.

stre­lec – špe­cia­lis­ta

6954

35.

stroj­ník – špe­cia­lis­ta

4993

36.

stroj­ník – tech­nik

4988

37.

vedú­ci posu­no­vač

4950

38.

vodič – špe­cia­lis­ta

0303

39.

vodič auto­bu­su – špe­cia­lis­ta

4690

40.

vodič špe­ciál­ne­ho vozid­la – špe­cia­lis­ta

4994

41.

vodič tan­ku

4975

42.

výpoč­tár – špe­cia­lis­ta

4996

43.

zdra­vot­níc­ky špe­cia­lis­ta – vodič

5391

44.

ženis­ta – špe­cia­lis­ta

4956

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou čatár

45.

foto­la­bo­rant

4516

46.

hudob­ník – sólis­ta

4520

47

inšpek­tor

4837

48.

letec­ký mecha­nik – špe­cia­lis­ta

4958

49.

mecha­nik lie­tad­la

4957

 

50.

mete­oro­lóg

4919

51.

met­ro­lóg

4625

52.

mlad­ší ana­ly­tik

5387

53.

mlad­ší kyno­lóg

0196

54.

mlad­ší labo­rant

4831

55.

mlad­ší pomoc­ník

6416

56.

mlad­ší špe­cia­lis­ta CIMIC

0336

57.

mlad­ší špe­cia­lis­ta EOD

0305

58.

mlad­ší špe­cia­lis­ta PSYOPS

3734

59.

mlad­ší špe­cia­lis­ta TACP

3737

60.

mlad­ší tech­nik

4864

61.

mlad­ší zdra­vot­ník

4791

62.

mlad­šia ses­tra

5378

63.

náčel­ník diel­ne

3221

64.

náčel­ník nabí­ja­cej sta­ni­ce

4771

65.

náčel­ník odde­le­nia

1701

66.

náčel­ník poda­cej sta­ni­ce

5032

67.

náčel­ník pra­co­vis­ka

8001

68.

náčel­ník pra­co­vis­ka admi­ni­stra­tív­nej bez­peč­nos­ti

8003

69.

náčel­ník pre­vádz­kar­ne

5042

70.

náčel­ník sta­ni­ce

5063

71.

náčel­ník súp­ra­vy

5052

72.

náčel­ník výpra­vov­ne

5086

73.

náčel­ník zame­ria­va­ča

5094

74.

nákla­dov­čík – vysa­dzo­vač

0242

75.

odbor­ný labo­rant

5407

76.

pozo­ro­va­teľ poča­sia

4874

77.

pyro­tech­nik

4562

78.

správ­ca klu­bu

5336

79.

správ­ca uby­tov­ne

0244

80.

star­ší infor­ma­tik – špe­cia­lis­ta

4631

81.

star­ší ope­rá­tor – špe­cia­lis­ta

4730

82.

star­ší ostre­ľo­vač – špe­cia­lis­ta

4701

83.

star­ší pries­kum­ník – špe­cia­lis­ta

5406

84.

star­ší soko­liar – vodič

4985

85.

stráž­ny – špe­cia­lis­ta čest­nej strá­že

4665

86.

stroj­vod­ca

4964

87.

vedú­ci uby­tov­ne

5118

88.

veli­teľ dela

6978

89.

veli­teľ kom­ple­tu

7007

90.

veli­teľ ruši­ča

7026

91.

veli­teľ sta­ni­ce

7031

92.

veli­teľ tímu

0345

 

93.

zástup­ca veli­te­ľa druž­stva

4871

94.

zdra­vot­níc­ky asis­tent

5392

Fun­kcie s plá­no­va­nou vojen­skou hod­nos­ťou kapi­tán

95.

ana­ly­tik

4502

96.

asis­tent

8420

97.

asis­tent veli­te­ľa

4661

98.

asis­tent veli­te­ľa a zástup­cu veli­te­ľa

4870

99.

asis­tent zástup­cu náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky

5000

100.

asis­tent zástup­cu veli­te­ľa

4660

101.

dozor­ný ria­de­nia komu­ni­kač­ných a infor­mač­ných sys­té­mov

0155

102.

dôs­toj­ník pre styk s verej­nos­ťou

4442

103.

hlav­ný inži­nier

3927

104.

inšpek­tor

4466

105.

kapi­tán lie­tad­la

6653

106.

kapi­tán vrtuľ­ní­ka

6651

107.

lek­tor

4536

108.

náčel­ník cen­tra CIMIC

4694

109.

náčel­ník cen­tra mate­riá­lo­vé­ho manaž­men­tu

4872

110.

náčel­ník cen­trál­ne­ho mies­ta nave­de­nia

4882

111.

náčel­ník dis­tri­buč­né­ho cen­tra

0204

112.

náčel­ník infor­mač­né­ho úse­ku

3257

113.

náčel­ník labo­ra­tó­ria

5022

114.

náčel­ník letec­kej mete­oro­lo­gic­kej slu­žob­ne

0844

115.

náčel­ník letec­kej pre­vádz­ko­vej služ­by

0828

116.

náčel­ník letis­ko­vé­ho zabez­pe­če­nia

0823

117.

náčel­ník logis­ti­ky

0847

118.

náčel­ník navá­dza­cie­ho sta­no­viš­ťa

5024

119.

náčel­ník obvä­zis­ka

5026

120.

náčel­ník odde­le­nia

1701

121.

náčel­ník opra­vov­ne

3216

122.

náčel­ník ošet­rov­ne

5028

123.

náčel­ník pod­po­ry leto­vých čin­nos­tí

0822

124.

náčel­ník sku­pi­ny

3001

125.

náčel­ník služ­by

5091

126.

náčel­ník stre­dis­ka

1832

127.

náčel­ník štá­bu

0235

128.

náčel­ník úse­ku

3113

129.

náčel­ník uzla

5082

130.

náčel­ník veli­teľ­ské­ho sta­no­viš­ťa

1422

131.

náčel­ník vojen­skej dopra­vy

0848

132.

náčel­ník výpoč­to­vé­ho mies­ta

5081

 

133.

náčel­ník výsad­ko­vej a záchran­nej služ­by

0804

134.

odbor­ný asis­tent

8320

135.

pilot vo výcvi­ku

6648

136.

práv­nik

4481

137.

práv­ny porad­ca

4946

138.

psy­cho­lóg

4561

139.

ria­dia­ci leto­vej pre­vádz­ky

4638

140.

ria­di­teľ cen­tra

3275

141.

soci­ológ

0256

142.

stá­ly ope­rač­ný dozor­ný

4576

143.

star­ší dôs­toj­ník – uči­teľ vojen­ské­ho prog­ra­mu

0276

144.

star­ší far­ma­ce­ut

4336

145.

star­ší inži­nier

4243

146.

star­ší kaplán

4852

147.

star­ší lekár

4265

148.

star­ší navi­gá­tor

4649

149.

star­ší palub­ný inži­nier

4454

150.

star­ší prog­ra­má­tor

4716

151.

star­ší špe­cia­lis­ta zdra­vot­níc­tva

5396

152.

star­ší vete­ri­nár­ny lekár

4296

153.

tech­nik roja

6607

154.

vedú­ci odde­le­nia

1721

155.

vedú­ci odde­le­nia – hlav­ný tré­ner

4339

156.

vedú­ci pra­co­vis­ka

1531

157.

vedú­ci pre­vádz­ky

5156

158.

vedú­ci pro­jek­tant

3965

159.

vedú­ci sku­pi­ny

3102

160.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník

3901

161.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – asis­tent

4500

162.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – diri­gent

6639

163.

vedú­ci star­ší dôs­toj­ník – dis­pe­čer

4497

164.

vedú­ci star­ší fyzi­ote­ra­pe­ut

5165

165.

vedú­ci star­ší tré­ner

3913

166.

veli­teľ

0129

167.

veli­teľ – diri­gent

4612

168.

veli­teľ ana­lý­zy a ria­de­nia

6617

169.

veli­teľ baté­rie

6102

170.

veli­teľ kur­zu pre dôs­toj­ní­kov

6634

171.

veli­teľ roč­ní­ka

0280

172.

veli­teľ roty

6101

173.

veli­teľ roty čest­nej strá­že

4891

174.

veli­teľ sku­pi­ny

3127

 

175.

veli­teľ vojen­ské­ho výcvi­ko­vé­ho pries­to­ru

3111

176.

vyšet­ro­va­teľ

4603

177.

zástup­ca náčel­ní­ka stre­dis­ka

2333

178.

zástup­ca ria­di­te­ľa odbo­ru – hlav­ný tré­ner

1506

179.

zástup­ca vedú­ce­ho odde­le­nia

9389

180.

zástup­ca veli­te­ľa

0313

181.

zástup­ca veli­te­ľa let­ky

5901

182.

zástup­ca veli­te­ľa oddie­lu

5631

183.

zástup­ca veli­te­ľa prá­po­ru

5601

184.

zástup­ca veli­te­ľa roty čest­nej strá­že

4893