Vieme, aké príplatky dostanú vojaci. Pilot 17,5 a inštruktor hudby 19 percent

V tých­to dňoch na minis­ter­stve obra­ny a v armá­de majú mzdá­ri bez­se­né noci. Vede­nie rezor­tu totiž na posled­nú chví­ľu pri­pra­vi­lo roz­siah­lu tabuľ­ku s funkč­ný­mi prí­plat­ka­mi vojen­ských pla­tov. Tie majú vstú­piť do plat­nosť od zaj­tra, 1. feb­ru­ára a mzdá­ri musie pre­po­čí­ta­vať pla­ty jed­not­li­vým voja­kom. Defen­ce News má k dis­po­zí­cii tabuľ­ku funkč­ných prí­plat­kov pod­ľa kon­krét­nych fun­kcií. Tabuľ­ka je zve­rej­ne­ná na kon­ci člán­ku.

Nie roky, ale fun­kcia

Kon­com roka ale aj v janu­ári mali voja­ci cha­os, aký plat vlast­ne od budú mať. Janu­ár bol pre­chod­né obdo­bie, kedy sa im zvy­ši­li sta­ré pla­ty o desať per­cent. Od feb­ru­ára sa však úpl­ne mení sys­tém vojen­ských pla­tov.

Dote­raz závi­se­la výš­ka pla­tu od hod­nos­ti a odslú­že­ných rokov. Teraz sa to mení. Roz­ho­du­jú­ca bude fun­kcia, kto­rú vyko­ná­va a nie hod­nosť. Mzda sa tak bude skla­dať z hod­nost­nej tari­fy (men­šia časť – cca 30 per­cent) a funkč­nej tari­fy. Čo je v prin­cí­pe odme­na za vyko­ná­va­nú fun­kciu pod­ľa obtiaž­nos­ti. Tá sa dá roz­ka­zom zvý­šiť až o 50 per­cent.

Od prvé­ho feb­ru­ára by tak základ­ný plat bez prí­plat­kov a odpra­co­va­ných rokov mal dosiah­nuť u voja­ka 1050 eur, u rot­né­ho 1450 eur, u majo­ra 2050, plu­kov­ní­ka 2450 eur a naj­vyš­ši gene­rál by mal mať základ­ný plat 3490 eur.

Ku pla­tu voja­ka sa však pri­po­čí­ta­va za kaž­dý rok v armá­de jed­no per­cen­to k pla­tu. Teore­tic­ky tak naprí­klad gene­rál po 30 rokoch v armá­de môže zará­bať bez ostat­ných prí­plat­kov 5025 eur.

Funkč­ná tari­fa sa zvy­šu­je

Novin­kou v pla­toch je zvý­še­nie funkč­nej tari­fy. Prí­pla­tok za fun­kciu roz­de­li­li do dva­nás­tich tried – od 16,5 per­cen­ta pri jed­no­duch­ších fun­kciách ako je mecha­nik, pso­vod, kuchár až po 22,5 per­cen­ta pre náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu.

Táto funkč­ná tari­fa dosť pod­stat­ne mení výš­ku pla­tov. Kým základ­ný plat pove­dz­me mecha­ni­ka – desiat­ni­ka bol 1280 eur, tak po zvý­še­ní je to 1377 eur bez prí­plat­kov z odslú­že­né roky, či nebez­peč­né pro­stre­die.

Aj u gene­rá­lov dôj­de k zau­jí­ma­vé­mu náras­tu. Dote­raz bol základ­ný plat naprí­klad pri gene­rál­po­ru­čí­ko­vi 3200 eur, po novom to bude už 3700 eur bez prí­plat­ku za odslú­že­né roky, kto­ré sú gene­rá­lov vyso­ké, keď­že slú­žia obvyk­le viac ako 20 rokov.

 

TABUĽKA ZÁKLADNÝCH PLATOV

Prí­lo­ha k záko­nu č. 251/2015 Z.z. hod­nost­ný plat
hod­nosť hod­nost­ná tari­fa funkč­ná tari­fa spo­lu
vojak 2. stup­ňa 320 730 1050
slo­bod­ník 350 790 1140
desiat­nik 380 860 1240
čatár 410 930 1340
rot­ný 440 1010 1450
rot­maj­ster 480 1090 1570
nad­rot­maj­ster 510 1190 1700
štáb­ny nad­rot­maj­ster 560 1280 1840
poru­čík 480 1095 1575
nad­po­ru­čík 520 1200 1720
kapi­tán 570 1310 1880
major 620 1430 2050
pod­plu­kov­ník 680 1560 2240
plu­kov­ník 740 1710 2450
bri­gád­ny gene­rál 810 1870 2680
gene­rál­ma­jor 880 2050 2930
gene­rál­po­ru­čík 960 2240 3200
gene­rál 1050 2440 3490

 

Nasle­du­jú­ca tabuľ­ka je sku­toč­ne roz­siah­la. Odpo­rú­ča­me poze­rať na počí­ta­či ale­bo mini­mál­ne tab­le­te. Pre pokra­čo­va­nie potom na kon­ci klik­ni­te na čís­lo ďal­šej stra­ny pod auto­rom.

 

Tarifné pásmo 1 zvýšenie funkčnej tarify o 16,50%
Funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa

 

Por. č.

Názov funkcie

Čís­lo fun­kcie

1.

auto­elek­tro­me­cha­nik

6964

2.

auto­me­cha­nik

6963

3.

beto­nár

9995

4.

čaš­ník

4992

5.

ďale­ko­pi­sec

5357

6.

elek­tro­me­cha­nik

6965

7.

guľo­met­ník

6945

8.

hasič

6949

9.

infor­ma­tik

4551

10.

infra­me­cha­nik

4646

11.

infra­op­tik

4672

12.

kuchár

4961

13.

labo­rant PHM

4681

14.

mecha­nik

4918

15.

merač

6976

16.

mete­oro­lóg delo­stre­lec­tva

4989

17.

mie­rič

6980

18.

mlad­ší dez­in­fek­tor

4953

19.

mlad­ší stráž­ny čest­nej strá­že

4655

20.

obrá­bač kovov

4840

21.

obslu­ha

6979

22.

odmo­ro­vač

5388

23.

ope­rá­tor

4544

24.

ope­rá­tor EOD

4342

25.

opto­elek­tro­me­cha­nik

4880

26.

orches­trál­ny hráč

4921

27.

ostre­ľo­vač

4786

28.

ošet­ro­va­teľ padá­kov

6995

29.

pan­cie­rov­ník

6944

30.

pisár

6936

31.

potá­pač

6985

32.

pozo­ro­va­teľ

6008

33.

pries­kum­ník

6968

34.

pso­vod

4550

35.

rádi­oďa­le­ko­pi­sec

6971

36.

radis­ta

6974

37.

sklad­ník

6975

38.

spo­jár

6950

39.

stre­lec

6947

40.

stroj­ník

4979

41.

účto­va­teľ

5368

42.

vodič

4998

43.

vodič špe­ciál­ne­ho vozid­la

4976

44.

výpoč­tár

4832

45.

záchra­nár

4881

46.

zbe­rač rane­ných

4825

47.

zbe­rač rane­ných – vodič

5390

48.

zbro­jár

4936

49.

zdro­jár

6967

50.

ženis­ta

6989