VIDEO: Ukrajinský Boeing horel už vysoko vo vzduchu

Irán­ska štá­tom ria­de­ná štu­dent­ská tla­čo­vá agen­tú­ra ISNA zve­rej­ni­la video pádu ukra­jin­ské­ho Boein­gu 737. Je na ňom vidieť, že lie­tad­lo hore­lo ešte vo vzdu­chu.

Pri neho­de Boein­gu ukra­jin­ských aero­lí­nii zomre­lo všet­kých 176 ľudí na palu­be. Pôvod­ne aj ukra­jin­ská vlá­da hovo­ri­la o tech­nic­kých poru­che, no nako­niec toto svo­je vyhlá­se­nie stiah­la a už nevy­lú­či­la aj inú prí­či­nu, teda naprí­klad aj tero­ris­tic­ký útok.

Lie­tad­lo pri­tom iba v pon­de­lok pre­šlo pra­vi­del­nou tech­nic­kou kon­tro­lou.

 

 

Lie­tad­lo pre­sta­lo posie­lať úda­je asi päť minút po vzle­te vo výš­ke zhru­ba 2 400 met­rov. Posád­ka pozem­né­mu ria­de­niu letov neh­lá­si­la žiad­ne prob­lé­my. To by moh­lo naz­na­čo­vať kata­stro­fic­kú uda­losť na palu­be lie­tad­la.

Dva­ja nena­stú­pi­li

Na let na lin­ke PS752 z Tehe­rá­nu do Kyje­va sa zare­gis­tro­va­lo 169 ces­tu­jú­cich, ale dva­ja z nich do lie­tad­la nena­stú­pi­li.
Na brí­fin­gu v Kyje­ve o tom v stre­du infor­mo­val tajom­ník ukra­jin­skej Rady národ­nej bez­peč­nos­ti a obra­ny Ole­xij Dani­lov. Dodal, že mená tých­to ces­tu­jú­cich a ďal­šie okol­nos­ti sa objas­ňu­jú.

Čier­ne skrin­ky Boein­gu ani USA neda­jú

Irán­ska vlá­da ohlá­si­la, že na mies­te neho­dy našli obe čier­ne skrin­ky, no urči­te ich neodov­za­jú na ďal­šie skú­ma­niu ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Boeing. Obvyk­le totiž pri havá­riách s vyšet­ro­va­teľ­mi úzko spo­lu­pra­cu­je aj výrob­ca hava­ro­va­né­ho lie­tad­la. V tom­to prí­pa­de je veľ­kou pre­káž­kou napä­tie medzi USA a Irá­nom po zabi­tí irán­ske­ho gene­rá­la Kas­sé­ma Sulej­má­ni­ho. Irán však nevy­lú­čil spo­lu­prá­cu s Ukra­ji­nou.

Letec­ké spo­loč­nos­ti sa vyhý­ba­jú Irá­nu a Ira­ku

Kvô­li  napä­tiu medzi Irá­nom a USA lety aero­lin­ky dočas­ne poza­sta­vu­jú lety v oblas­ti Blíz­ke­ho výcho­du. „Ako pre­ven­tív­ne opat­re­nie a v súvis­los­ti so sprá­va­mi o pre­bie­ha­jú­cich letec­kých úto­koch sa spo­loč­nosť Air Fran­ce roz­hod­la až do odvo­la­nia poza­sta­viť všet­ky lety cez irán­sky a irac­ký vzduš­ný pries­tor,” pove­dal pre AFP hovor­ca Air Fran­ce.

Irán­ske revo­luč­né gar­dy vypá­li­li v stre­du v sko­rých ran­ných hodi­nách rake­ty na dve základ­ne v pro­vin­ciách Anbár a Arbíl, kde sa nachá­dza­jú prí­sluš­ní­ci ame­ric­kých a spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl. Boli odve­tou za minu­lo­týž­dňo­vé zabi­tie irán­ske­ho gene­rá­la ame­ric­kou armá­dou.

Krát­ko po úto­koch vydal ame­ric­ký Fede­rál­ny úrad pre letec­tvo (FAA) naria­de­nie, kto­rým zaká­zal všet­kým doprav­com regis­tro­va­ným v USA pre­le­ty ponad Irak, Irán a Perz­ský záliv. Ako pri­po­me­nu­la agen­tú­ra AFP, ten­to letec­ký kori­dor je dôle­ži­tým pre spo­je­nie medzi Euró­pou a Ázi­ou, lety sa však dajú pre­sme­ro­vať.

Podob­né roz­hod­nu­tie pod­ľa agen­tú­ry Inter­fax vyda­la aj rus­ká Fede­rál­na agen­tú­ra letec­kej dopra­vy (Rosa­via­ci­ja). Rus­kým spo­loč­nos­tiam odpo­rú­ča nelie­tať nad Irá­nom, Ira­kom a Perz­ským a Omán­skym záli­vom.

Holand­ská letec­ká spo­loč­nosť KLM pre AFP uvied­la: „Až do ďal­šie­ho ozná­me­nia KLM nelie­ta cez irán­sky ani irac­ký vzduš­ný pries­tor. Všet­ky lety do des­ti­ná­cií v juho­vý­chod­nej Ázii a ďal­ších des­ti­ná­cií na Blíz­kom výcho­de sa budú usku­toč­ňo­vať alter­na­tív­ny­mi tra­sa­mi”.

Nemec­ká Luft­ha­sa zru­ši­la den­ný let do irán­skej met­ro­po­ly Tehe­rán, okrem toho tak­tiež až do odvo­la­nia poza­sta­vi­la pre­le­ty cez irán­sky a irac­ký vzduš­ný pries­tor. Nevyp­ra­ví ani lin­ku do irac­ké­ho Arbí­lu, kto­rá pre­má­va dva­krát týž­den­ne.

Níz­ko­ná­kla­do­vá letec­ká spo­loč­nosť Fly­du­bai, kto­rej maji­te­ľom sú aero­lí­nie Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov (SAE) Emi­ra­tes Air­li­ne, zru­ši­la lety do Bag­da­du; ako dôvod uvied­la „pre­vádz­ko­vé dôvo­dy”.

Lin­ka aus­trál­skych aero­lí­nii Qan­tas z Lon­dý­na do Pert­hu bude pre­sme­ro­va­ná. „Až do odvo­la­nia pris­pô­so­bu­je­me leto­vé tra­sy cez Blíz­ky východ, aby sme sa vyhli vzduš­né­mu pries­to­ru Ira­ku a Irá­nu,” uvie­dol hovor­ca Qan­ta­su.

Lety od oblas­ti irán­ske­ho vzduš­né­ho pries­to­ru odklo­ni­li aj letec­ké Sin­ga­po­re Air­li­nes a Mala­y­sia Air­li­nes.