VIDEO: Ruské špionážne lietadlá zachytené pri pobreží Aljašky

Rus­ké námor­né pries­kum­né lie­tad­lá sa sku­toč­ne zau­jí­ma­jú o pre­bie­ha­jú­ce ame­ric­ké ponor­ko­vé cvi­če­nie blíz­ko Aljaš­ky s náz­vom ICEX. Špi­onáž­ne lie­tad­lá boli ten­to týž­deň pod­ľa ame­ric­kej armá­dy zachy­te­né cel­kom tri­krát ame­ric­ký­mi a kanad­ský­mi lie­tad­la­mi.

V sobo­tu Seve­ro­ame­ric­ké vele­nie leto­vej obra­ny uvied­lo, že lie­tad­lá F‑22, KC-135 Stra­to­tan­ker a E‑3 Sen­try opa­ko­va­ne pozo­ro­va­li dva páry rus­kých námor­ných pries­kum­ných lie­ta­diel Tu-142 neďa­le­ko Aljaš­ky.

Seve­ro­ame­ric­ké veli­teľ­stvo pro­ti­vzduš­nej obra­ny (NORAD) uvied­lo, že rus­ké lie­tad­lo lete­lo 45 námor­ných míľ od aljaš­ské­ho pobre­žia nad Beau­fort­ským morom. Dodá­va, že do suve­rén­ne­ho vzduš­né­ho pries­to­ru USA ale­bo Kana­dy nikdy nevs­tú­pi­lo.

Rus­ké pries­kum­né lie­tad­lá lete­li oko­lo západ­né­ho a sever­né­ho pobre­žia Aljaš­ky. Armá­da uvá­dza, že v iden­ti­fi­kač­nej zóne vzduš­nej obra­ny Spo­je­ných štá­tov sa zdr­ža­li šty­ri hodi­ny. V súčast­nos­ti v danej loka­li­te pre­bie­ha ponor­ko­vé cvi­če­nie ame­ric­kej armá­dy s náz­vom ICEX.

„Je to už tre­tí raz v tom­to týžd­ni, keď sa naru­ši­te­lia stret­li s naši­mi lie­tad­la­mi v  iden­ti­fi­kač­ných zónach pro­ti­vzduš­nej obra­ny,” uvie­dol vo svo­jom vyhlá­se­ní veli­teľ NORAD Gen. Ter­ren­ce J. O’S­haugh­nes­sy.

Neus­tá­le pozo­ru­je­me opa­ko­va­nú rus­kú vojen­skú letec­kú čin­nosť v Arktí­de a bude­me brá­niť USA a Kana­du pred tými­to hroz­ba­mi,” dodal O’S­haugh­nes­sy.

Zdroj:Military Times