VIDEO: Irán pošle čierne skrinky na Ukrajinu v kartónovej krabici

Čier­ne skrin­ky zo zostre­le­né­ho ukra­jin­ské­ho lie­tad­la posie­la Irán na Ukra­ji­nu na ďal­šie skú­ma­nie. Leto­vé zapi­so­va­če si Kyjev vyžia­dal už skôr, no irán­ska vlá­da ich pôvod­ne odmie­ta­la vydať. Nako­niec však ustú­pi­la. Zatiaľ však irán­ski pred­sta­vi­te­lia nespres­ni­li, kedy ich reál­ne pošlú. Pre zásiel­ku si pri­pra­vi­li kar­tó­no­vú kra­bi­cu.

Na Ukra­ji­ne, kde sa vedie aj kri­mi­nál­ne vyšet­ro­va­nie pre zabi­tie 176 ľudí,  by ich mali skú­mať odbor­ní­ci z Fran­cúz­ska, Kana­dy ale aj USA.

Video: Reuters

Lie­tad­lo ukra­jin­ských aei­ro­lí­nií zostre­li­li irán­ske Revo­luč­né gar­dy ôsme­ho janu­ára krát­ko po štar­te. Irán najprv vinu odmie­tal, no pod ťar­chou pri­bú­da­jú­cich dôka­zov sa pri­znal, že civil­né lie­tad­lo zostre­li­li rus­kým rake­to­vým sys­té­mom Tor.

Oba­ja pilo­ti prav­de­po­dob­ne okam­ži­te po zása­hu stre­lou zahy­nu­li a horia­ce lie­tad­lo sa tak nekon­tro­lo­va­ne zrú­ti­lo na pred­mes­tí Tehe­rá­nu.

Všet­kých 176 ľudí na palu­be zomre­lo. Väč­ši­nu tvo­ri­li irán­ski štu­den­ti, potom Kana­ďa­nia. Na palu­be boli aj obča­nia Afga­nis­ta­nu, Bri­tá­nie, či dva­ja Ukra­jin­ci.