Vesmírne jednotky budú stáť 15 miliárd dolárov. Zatiaľ majú len jedného člena

Veli­teľ Ves­mír­ných síl USA sa musí cítiť opus­te­ný ako mete­ro­id v medzi­hviezd­nom pries­to­re. Gene­rál John Ray­mond velí sám sebe, lebo je totiž jedi­ným prí­sluš­ní­kom Ves­mír­ných síl. Tie naj­nov­šie žia­da­jú na svoj chod 15,4 miliar­dy dolá­rov, čo je zhru­ba jeden štát­ny roz­po­čet Slo­ven­ska. 

Roz­po­čet na budú­ci rok zahŕňa 2,5 miliar­dy na pre­vádz­ku a údrž­bu, 10,3 miliar­dy na výskum a vývoj a 2,4 miliar­dy dolá­rov na nákup tech­ni­ky a slu­žieb. Penia­ze budú pochá­dzať pre­važ­ne z už exis­tu­jú­cich prog­ra­mov letec­tva.

„Práv­ne zria­de­nie ves­mír­nych síl USA ešte neza­ru­ču­je pre­va­hu Spo­je­ných štá­tov v ves­mír­nej oblas­ti – štát musí vyčle­niť dosta­toč­né a pri­me­ra­né zdro­je na riad­ne plne­nie svo­jich pri­de­le­ných povin­nos­tí,” píše sa v pre­hľa­de roz­poč­tu, kto­rý v pon­de­lok zve­rej­nil Pen­ta­gon.

„Tie­to inves­tí­cie poskyt­nú slo­bo­du ope­rá­cií vo ves­mí­re, posil­nia zabez­pe­če­nie spô­so­bi­los­tí misií na pod­po­ru ozb­ro­je­ných síl USA a spo­jen­cov vo všet­kých domé­nach a záro­veň ich chrá­nia pred mož­nos­ťa­mi poten­ciál­ne­ho pro­tiv­ní­ka vo ves­mí­re.“

Donald Trump vytvo­ril Ves­mír­ne sily v decem­bri minu­lé­ho roka pod­pí­sa­ním roč­né­ho záko­na o obran­nej poli­ti­ke. Cie­ľom ves­mír­nej diví­zie je ochra­na aktív a záuj­mov USA vo ves­mí­re, ako naprí­klad sate­li­ty.

Diví­ziu bude v plnom nasa­de­ní tvo­riť vyše 16 000 prí­sluš­ní­kov letec­kých síl a civil­né­ho per­so­ná­lu. Trum­po­va admi­ni­stra­tí­va vyčle­ni­la na prvý rok fun­go­va­nia 40 mili­ó­nov dolá­rov. Prvým veli­te­ľom, kto­rý bude mať za úlo­hu kom­plet­ne vys­kla­dať ves­mír­ne sily je gene­rál John Ray­mond.

Ofi­ciál­ne majú ves­mír­ne sily len jed­né­ho čle­na, a to spo­mí­na­né­ho gene­rá­la. Tisí­ce pra­cov­ní­kov zatiaľ pra­cu­jú len ako dočas­ní pri­de­len­ci. Roz­poč­to­vé doku­men­ty zve­rej­ne­né v pon­de­lok však v roku 2021 ráta­jú s 6 434 vojak­mi a 3 535 civi­lis­ta­mi.

Pen­ta­gon opi­su­je 15 miliár­do­vú roz­poč­to­vú požia­dav­ku ako „kri­tic­ký prvý krok v boji pro­ti vzni­ka­jú­cim ves­mír­nym hroz­bám a požia­dav­kám na zača­tie vojen­ských ope­rá­cií od pod­po­ry až po boj”. Pod­ľa roz­poč­to­vých doku­men­tov letec­kých síl zosta­ne v rám­ci roz­poč­tu pri­bliž­ne 800 mili­ó­nov dolá­rov na osob­né nákla­dy ves­mír­nej jed­not­ky.

Aká kamuf­láž sa bude pou­ží­vať vo ves­mí­re? O tom sme písa­li tu.

Zdroj:The Hill