Venezuela: Ďalších 11 osôb zatkli v spojitosti s nevydareným pokusom o inváziu

Vene­zu­el­ské úra­dy zatkli v nede­ľu ďal­ších 11 osôb v spo­ji­tos­ti nevy­da­re­ným poku­som o invá­ziu z 3. mája, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Cel­ko­vo už 45 osôb bolo zadr­ža­ných po tom, ako vene­zu­el­ská vlá­da 4. mája ozná­mi­la, že pri pobre­ží Vene­zu­e­ly odra­zi­la pokus o invá­ziu. Cie­ľom úto­ku bolo zvr­hnúť vene­zu­el­ské­ho pre­zi­den­ta Nico­lá­sa Madu­ra. Vene­zu­el­ské bez­peč­nost­né zlož­ky počas zása­hu zabi­li ôsmich útoč­ní­kov.

Veli­teľ stra­te­gic­kých ope­rá­cií vene­zu­el­skej armá­dy Remi­gio Cebal­los v nede­ľu na Twit­te­ri napí­sal, že ozb­ro­je­né zlož­ky zadr­ža­li v mes­te Colo­nia Tovar na seve­re kra­ji­ny troch žold­nie­rov.

Štát­na tele­ví­zia neskôr infor­mo­va­la o zatknu­tí ďal­ších ôsmich „tero­ris­tov” v štá­te Var­gas.

Pre­zi­dent Madu­ro pod­ľa AFP v sobo­tu ozná­mil zatknu­tie ďal­ších troch údaj­ných žold­nie­rov. Madu­ro v tele­ví­zii vyhlá­sil, že úra­dy dôsled­ne hľa­da­jú všet­ky oso­by, kto­ré sa na poku­se o invá­ziu zúčast­ni­li, a „chys­ta­jú sa ich všet­kých pochy­tať”.

Dvoch Ame­ri­ča­nov už vene­zu­el­ská pro­ku­ra­tú­ra obvi­ni­la z tero­riz­mu, spri­sa­ha­nia, pašo­va­nia zbra­ní a zdru­žo­va­nia sa za úče­lom pácha­nia trest­nej čin­nos­ti. V prí­pa­de usved­če­nia im hro­zí trest odňa­tia slo­bo­dy v dĺž­ke 25–30 rokov. Pro­ku­ra­tú­ra takis­to vznies­la obvi­ne­nia aj voči ďal­ším oso­bám – Vene­zu­el­ča­nom.

Madu­ro­va vlá­da tvr­dí, že invá­zia mala za cieľ zosa­diť ho z fun­kcie a umož­niť opo­zí­cii vede­nej Juanom Guai­dó­om ovlád­nuť kra­ji­nu. Guai­dó sa v janu­ári 2019 vyhlá­sil za dočas­né­ho pre­zi­den­ta kra­ji­ny a uzna­lo ho viac ako 50 kra­jín vrá­ta­ne USA.

Madu­ro takis­to vyjad­ril pre­sved­če­nie, že na invá­zii sa podie­ľal aj ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump ako Guai­dó­ov spo­je­nec. Trump tie­to obvi­ne­nia ráz­ne odmie­tol.

Zdroj:tasr