Veľké cvičenie NATO pokračuje napriek vírusu a hoaxom

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia pokra­ču­je v plá­no­va­nom roz­siah­lom cvi­če­ní Defen­der-Euro­pe 20 za účas­ti cca 30 000 voja­kov aj napriek oba­vám zo šíre­nia koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2. Pod­ľa dez­in­for­mač­ných webov je prí­chod ame­ric­kých jed­no­tiek pre šíre­nie víru­su uta­jo­va­ný.

„Neplá­nu­je­me zatiaľ žiad­ne ruše­nie (vojen­ských) cvi­če­ní, avšak situ­áciu bude­me vyhod­no­co­vať pod­ľa toho, ako sa bude ďalej vyví­jať. Sme však pri­pra­ve­ní vystup­ňo­vať naše úsi­lie, ako aj opat­re­nia, kto­ré momen­tál­ne imple­men­tu­je­me,” vyhlá­sil šéf alian­cie Jens Stol­ten­berg.

Šéf NATO však v súvis­los­ti so šíre­ním nové­ho koro­na­ví­ru­su dodal, že Alian­cia situ­áciu „pod­rob­ne moni­to­ru­je” a pra­cu­je na plá­noch a postu­poch pre prí­pad vypuk­nu­tia epi­dé­mie toh­to ocho­re­nia.

„Bude­me sa sna­žiť , aby koro­na­ví­rus mal čo naj­men­ší dopad na prie­beh cvi­če­nia. Defen­der 2020 naďa­lej zostá­va pri­ori­tou našej spo­lu­prá­ce a Poľ­sko sa bude inten­zív­ne zapá­jať do cvi­če­ní”- Mariusz Blaszc­zak, poľ­ský minis­ter obra­ny.

Podob­ný prí­stup zastá­va aj poľ­ský minis­ter obra­ny Mariusz Blaszc­zak. Vo svo­jom vyhlá­se­ní ube­ze­ču­je, že poľ­ská armá­da je spo­lu s vlád­ny­mi orgán­mi pri­pra­ve­ná vyrov­nať sa s roz­ší­re­ním nebez­peč­né­ho víru­su. Pre ten­to účel sú pri­de­le­né špe­ciál­ne sily, kto­ré nie sú zara­de­né v cvi­če­ní. Koľ­ko poľ­ských voja­kov je pri­pra­ve­ných v prí­pa­de roz­ší­re­nia víru­su, nie je zná­me. Na Slo­ven­sku pre koro­na­ví­rus vyčle­ni­li 800 voja­kov na pomoc polí­cii.

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia má na ten­to rok naplá­no­va­ných viac než 20 vojen­ských cvi­če­ní, vrá­ta­ne logis­tic­ké­ho pre­skú­ša­nia Defen­der 2020. Počas neho by v Euró­pe malo byť nasa­de­ných 20 000 prí­sluš­ní­kov ame­ric­kej armá­dy a ďal­ších 10 000 z ostat­ných armád NATO.

Talian­ská časť cvi­če­nia zame­ra­ná na boj pro­ti ponor­kám s náz­vom Dyna­mic Man­ta sa ukon­či­la pod­ľa plá­nov. Talian­sko pri­tom nový koro­na­ví­rus zasia­hol naj­viac spo­me­dzi všet­kých európ­skych kra­jín.

Nór­sko cvi­če­nie zru­ši­lo

Naopak nór­ska armá­da sa násled­kom pre­puk­nu­tia epi­dé­mie v kra­ji­ne z plá­no­va­né­ho vojen­ské­ho cvi­če­nia stiah­la. Čas­ti cvi­če­nia s náz­vom Cold Res­pon­se, kto­rá sa mala pod vede­ním Nór­ska konať na jeho ďale­kom seve­re, sa malo zúčast­niť 15-tisíc voja­kov. „Ten­to vírus je momen­tál­ne v (našej) spo­loč­nos­ti mimo kon­tro­ly, a nasta­la nová situ­ácia. To je dôvod, pre­čo sme sa roz­hod­li pri­stú­piť ku koor­di­no­va­né­mu odstú­pe­niu z cvi­če­nia,” uvie­dol pred­sta­vi­teľ nór­skej armá­dy Rune Jakob­sen.

Hlav­né vojen­ské manév­re NATO sa mali začať minu­lý štvr­tok a trvať do 18. mar­ca. Zúčast­niť sa na nich malo pri­bliž­ne 6000 voja­kov z Bel­gic­ka, Bri­tá­nie, Dán­ska, Fran­cúz­ska, Holand­ska, Nemec­ka, zo Švéd­ska a z USA, a 9000 voja­kov z Nór­ska. Podob­ný prí­stup zau­ja­lo aj Fín­sko, kto­ré sa z manév­rov stiah­lo počas uply­nu­lé­ho víken­du.

Pod­ľa dez­in­for­mač­ných webov médiá mlčia

Via­ce­ré dez­in­for­mač­né weby na sociál­nych sie­ťach zdie­ľa­li infor­má­ciu o prí­cho­de Ame­ri­ča­nov do Euró­py. Pod­ľa nich je sprá­va uta­je­ná a média o nej úmy­sel­ne pre koro­na­ví­rus nein­for­mu­jú. Úče­lo­vá dez­in­for­má­cia čes­kej face­bo­oko­vej strán­ky Svo­bod­ný Vysí­lač má už vyše 2 400 zdie­ľa­ní.

Co nám zůs­tá­vá uta­je­no pod Koro­nou? Ame­ri­ča­né pře­sou­va­jí do Evro­py stra­te­gic­ké bom­bar­dé­ry B2 a neuvěři­tel­ných 20 tisíc…

Uve­rej­nil pou­ží­va­teľ Svo­bod­ný vysí­lač Štvr­tok 12. mar­ca 2020

O plá­no­va­nom cvi­če­ní a vojen­ských manév­roch infor­mo­va­li všet­ky spra­vo­daj­ské agen­tú­ry a väč­ši­na slo­ven­ských a čes­kých médií, vrá­ta­ne bul­vá­ru. Ako prí­kla­dy uvá­dza­me Nový Čas, Mar­kí­zu, Top­ky, SME, Aktu­ali­ty, Den­ník N, ČT24, a samoz­rej­me aj Defen­ce News.

Alter­na­tív­nym médiám sa ale môže zdať, že sprá­vy o naj­väč­šej pan­dé­mií v novo­do­bých deji­nách zahl­ti­li mediál­ny pries­tor. A majú aj prav­du. Koro­na­ví­rus SARS-CoV‑2 na roz­diel od cvi­če­ní NATO pria­mo ale­bo nepria­mo zasa­hu­je kaž­dé­ho člo­ve­ka v Euró­pe.

Ako pre­bie­ha obrov­ské cvi­če­nie Defen­der Euro­pe, vysvet­ľu­je Twe­et ame­ric­kej armá­dy:

Zdroj:engnews24,tasr, BBC