V USA zakázali z bezpečnostných dôvodov TikTok na služobných telefónoch

Ame­ric­ké námor­níc­tvo zva­žo­va­lo ten­to rok už dlh­šie, no až tes­ne pred Via­no­ca­mi vyda­lo jed­no­znač­né usmer­nie, že apli­ká­cia Tik­Tok je na vlád­nych mobi­loch zaká­za­ná. Tik­Tok je čín­ska sociál­na sieť zame­ra­ná na zdie­ľa­nie krát­kych, naj­viac minú­to­vých videí.

Prá­ve čín­sky pôvod sociál­nej sie­te a povin­nosť miest­nych firiem bez­pod­mie­neč­ne spo­lu­pra­co­vať s čín­skou komu­nis­tic­kou vlá­dou robí vrás­ky na čele šéfom cyber­sec nie­len v ame­ric­kej armá­de.

Námor­níc­tvo svoj krok obho­ja­je „cyber­sec hroz­bou”. Pod­ľa inter­né­ho bul­le­ti­nu ame­ric­ké­ho námor­níc­tva všet­ci, kto­rý si apli­ká­ciu Tik­Tok nevy­ma­žú, tak ich to nepus­tí na vnú­tor­nú námor­níc­ku počí­ta­čo­vú sieť, ani na inter­net.

Námor­ní­ci nezve­rej­ni­li žiad­ne dal­šie detai­ly, v čom je Tik­Tok nebez­peč­ný. Hovor­ca Pen­ta­go­nu pre agen­tú­ru Reuters uvie­dol, že sa „sna­žia eli­mi­no­vať zvy­šu­jú­cu sa hroz­bu.”

Pod­ľa hovor­cu ame­ric­ké­ho námor­níc­tva vo vše­obec­nos­ti neza­ka­zu­jú prí­sluš­ní­kom inšta­lo­vať do slu­žob­ných tele­fó­nov rôz­ne apli­ká­cie, no z času na čas z bez­peč­nost­ných dôvo­dov nie­kto­rú zaká­žu.

Tik­Tok vzni­kol v Číne iba v roku 2016, minu­lý a ten­to rok zazna­me­nal rake­to­vý záu­jem, no väč­ši­nou u mlad­ších tíne­dže­rov. Na čín­sky Tik­Tok sa podoz­rie­va­vo poze­ra­jú aj ame­ric­kí tele­ko­mu­ni­kač­ní regu­lá­to­ri, naj­mä po tom, čo za jed­nu miliar­du dolá­rov kúpi­li ame­ric­kú hudob­nú služ­bu Musical.ly.

Aktu­ál­ne má zhru­ba 500 mili­ó­nov aktív­ných uží­va­te­ľov. Až 41 per­cent z nich tvo­ria mla­dí ľudia vo veku 16–24 rokov a prie­mer­ne poze­ra­ním krát­kych videí tam strá­via až 52 minút den­ne.

Zdroj:Reuters