V Thajsku vojak zastrelil najmenej 20 ľudí. Polícii stále uniká

Na naj­me­nej 20 stú­pol počet obe­tí sobot­ňaj­šej streľ­by v thaj­skom mes­te Nakhon Rat­ča­si­ma, kde vojak bez­hla­vo strie­ľal do davu samo­pa­lom. S odvo­la­ním sa na sprá­vy neme­no­va­né­ho zamest­nan­ca dis­pe­čin­go­vé­ho cen­tra záchran­ných slu­žieb Erwan o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.
Pod­ľa slov zdro­ja evi­du­jú momen­tál­ne „17 mŕt­vych a 14 zra­ne­ných”.

Vojak strie­ľal na nie­koľ­kých mies­tach Nakhon Rat­ča­si­my vrá­ta­ne nákup­né­ho cen­tra, pri­čom svo­je výči­ny zve­rej­nil v podob­ne foto­gra­fií a videa aj na Face­bo­oku. Pácha­teľ je stá­le na slo­bo­de.

Útok sa pod­ľa dostup­ných infor­má­cií začal v kasár­ňach, kde zahy­nu­li tra­ja ľudia, z kto­rých mini­mál­ne jeden bol prí­sluš­ní­kom ozb­ro­je­ných síl. Útoč­ník násled­ne ukra­dol z kasár­ní zbra­ne aj auto a odvie­zol sa do cen­tra mes­ta, kde vo svo­jom vyčí­ňa­ní pokra­čo­val.

Infor­má­cie miest­nych médií o tom, že vojak vzal až 16 ruko­jem­ní­kov, nedo­ká­za­li thaj­ské úra­dy pre agen­tú­ru bez­pro­stred­ne potvr­diť ani vyvrá­tiť.

Na juho­vý­cho­de Ázie ležia­ce Thaj­sko pat­rí medzi kra­ji­ny s naj­vyš­ším počtom maji­te­ľov zbra­ní na sve­te, avšak že by voja­ci strie­ľa­li do civil­né­ho oby­va­teľ­stva, sa tam tak čas­to nestá­va, pozna­me­ná­va AFP.

Vla­ni doš­lo naprí­klad k nie­koľ­kým prí­pa­dom streľ­by v súd­nej sie­ni s dvo­ma obe­ťa­mi na živo­toch, čo medzi Thaj­čan­mi zvý­ši­lo oba­vy z násil­nos­tí spo­je­ných s drž­bou zbra­ní.