V Sýrii USA nechajú 600 vojakov proti Islamskému štátu

Spo­je­né štá­ty pone­cha­jú v Sýrii pri­bliž­ne 500 – 600 svo­jich voja­kov, aby pôso­bi­li pro­ti bojov­ní­kom tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS). Pred­se­da ame­ric­ké­ho Zbo­ru náčel­ní­kov štá­bov ozb­ro­je­ných síl Mark Mil­ley to uvie­dol pre tele­víz­nu a roz­hla­so­vú sta­ni­cu ABC.

Pod­ľa vyjad­re­nia toh­to gene­rá­la, je potreb­né udr­žať nátlak na bojov­ní­kov IS zostá­va­jú­cich v danom regi­ó­ne. Nie je pri­tom jas­né, či spo­mí­na­né počty ame­ric­kých voja­kov zahŕňa­jú aj zhru­ba 200 Ame­ri­ča­nov pôso­bia­cich na základ­ni at-Tanf na juho­vý­cho­de Sýrie.

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump len nedáv­no schvá­lil roz­ší­re­nie vojen­skej misie s cie­ľom zais­tiť bez­peč­nosť rop­ných polí vo východ­nej Sýrii. V dôsled­ku toh­to roz­hod­nu­tia majú zostať v Sýrii stov­ky ame­ric­kých voja­kov i napriek pre­doš­lé­mu Trum­pov­mu prí­sľu­bu, že vyve­die Spo­je­né štá­ty z tamoj­šej voj­ny.

Zdroj:TASR