V Rusku zatkli druhého najvyššieho generála pre spreneveru 100 miliónov eur

Rus­ká polí­cia zadr­ža­la v pia­tok zástup­cu náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu rus­kých ozb­ro­je­ných síl Cha­li­la Ars­la­no­va, kto­rý je podoz­ri­vý zo spre­ne­ve­ry naj­me­nej 6,7 miliar­dy rub­ľov (96,46 mili­ó­na eur) pri náku­poch vojen­skej tech­ni­ky.

Ars­la­no­va zadr­ža­li ráno v blíz­kos­ti jeho domu v Mos­kve a pred­vied­li na výsluch, kto­rý sa údaj­ne týka nových podoz­re­ní súvi­sia­cich s jeho oso­bou, uvie­dol den­ník Kom­mer­sant.

Pod­ľa agen­tú­ry TASS vojen­skí vyšet­ro­va­te­lia v pia­tok požia­da­li, aby bol Ars­la­nov vza­tý do väz­by. Dote­raz ho vyšet­ro­va­li na slo­bo­de.
Vyšet­ro­va­te­lia sa dom­nie­va­jú, že Ars­la­nov sa podie­ľal na krá­de­ži peňa­zí spo­loč­nos­ti Vojen­te­le­kom. Kau­za sa vyšet­ru­je od roku 2013. Ars­la­nov sa počas vyšet­ro­va­nia pod­ro­bil aj výslu­chu na detek­to­re lži, z kto­ré­ho vyply­nu­lo, že o údaj­nej spre­ne­ve­re neve­del.

Ars­la­nov naďa­lej zastá­va fun­kciu zástup­cu náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu ozb­ro­je­ných síl Rus­kej fede­rá­cie, ale odišiel na dovo­len­ku a fak­tic­ky si nepl­ní svo­je úrad­né povin­nos­ti. Na zákla­de naria­de­nia vyšet­ro­va­te­ľov nesmie opus­tiť úze­mie kra­ji­ny.

Ako infor­mo­va­la agen­tú­ra Inter­fax, v kau­ze pod­vo­dov pri štát­nych objed­náv­kach figu­ru­jú aj ďal­ší vyso­ko­po­sta­ve­ní dôs­toj­ní­ci.

Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľov je Ars­la­nov zaple­te­ný do dvoch prí­pa­dov spre­ne­ve­ry vo veľ­kom obje­me: v prvom prí­pa­de ide o sumu 191 mili­ó­nov rub­ľov (2,74 mili­ó­na eur) a v dru­hom o 6,5 miliar­dy rub­ľov (93,58 mili­ó­na eur).