V Rakúsku súdia dôstojníka, čo vynášal informácie Rusku. To mu zaplatilo 280 000 eur

V rakús­kom Salz­bur­gu sa na tamoj­šom kra­jin­skom súde začal v pon­de­lok špi­onáž­ny pro­ces, v kto­rom je 71-roč­ný Rakú­šan obvi­ne­ný z toho, že viac ako 25 rokov vyná­šal Rus­ku vojen­ské tajom­stvá. Infor­mo­val o tom webo­vý por­tál den­ní­ka Der Stan­dard.

Býva­lý armád­ny dôs­toj­ník je obža­lo­va­ný z toho, že od roku 1992 do kon­ca sep­tem­bra 2018 pôso­bil ako špi­ón pre Rus­ko, za čo mal údaj­ne dostať pri­bliž­ne 280.000 eur. Pod­ľa obža­lo­by posky­to­val zamest­na­nec minis­ter­stva obra­ny Mos­kve taj­né infor­má­cie o sys­té­moch zbra­ní a pozí­ciách pozem­ných a vzduš­ných síl rakús­kych ozb­ro­je­ných zlo­žiek.

Pro­ku­ra­tú­ra muža obvi­ňu­je z podie­ľa­nia sa na taj­nej spra­vo­daj­skej čin­nos­ti zame­ra­nej pro­ti Rakús­ku, z vyzra­de­nia štát­nych tajom­stiev a úmy­sel­né­ho vyzra­de­nia taj­ných vojen­ských infor­má­cií. Obvi­ne­ný Salz­bur­čan, kto­rý sa od 30. novem­bra 2018 nachá­dza vo vyšet­ro­va­cej väz­be, všet­ky obvi­ne­nia popie­ra. Hro­zí mu desať­roč­ný trest odňa­tia slo­bo­dy.

Od júla 2019 rakús­ka pro­ku­ra­tú­ra v tom­to prí­pa­de vyšet­ru­je aj 65-roč­né­ho dôs­toj­ní­ka rus­kej roz­vied­ky Igo­ra Zaj­ce­va, kto­rý údaj­ne špi­onáž­nu ope­rá­ciu na úze­mí Rakús­ka ria­dil. Spo­mí­na­né­mu vyso­ko­po­sta­ve­né­mu čle­no­vi armá­dy mal údaj­ne výme­nou za taj­né infor­má­cie poskyt­núť sumu 30.000 eur. Na Zaj­ce­va bol vyda­ný európ­sky aj medzi­ná­rod­ný zaty­kač.

Zo súd­ne­ho pojed­ná­va­nia, kto­ré je pod­ľa agen­tú­ry APA naplá­no­va­né na päť dní, bude verej­nosť prav­de­po­dob­ne vylú­če­ná.

Zdroj:TASR