V prešovskom paneláku vybuchol plyn. Hrozí jeho zrútenie. Zatiaľ päť obetí

V Pre­šo­ve na Síd­lis­ku III na Muka­čev­skej uli­ci vybu­chol prav­de­po­dob­ne plyn na jed­nom z hor­ných poscho­dí 12. poscho­do­vej bytov­ky.  Zasa­hu­jú­ci hasi­či potvr­di­li na mies­te pia­tu obeť. Situ­ácia je váž­na a pod­ľa odbor­ní­kov dokon­ca hro­zí aj spad­nu­tie celé­ho pane­lá­ku pre naru­še­nú sta­ti­ku.

Hasi­či o záro­veň potvr­di­li, že sa im poda­ri­lo z bytov­ky eva­ku­ovať všek­tých ľudí, kto­rých našli. „Zasa­hu­jú­ci hasi­či už pomo­cou výš­ko­vej tech­ni­ky eva­ku­ova­li všet­ky oso­by, kto­ré vede­li vizu­ál­ne iden­ti­fi­ko­vať. Budo­va je od 6. poscho­dia vyš­šie celá v pla­me­ňoch. Tri naj­vr­ch­nej­šie poscho­dia sú úpl­ne vyho­re­né, pri­čom doš­lo k úpl­né­mu otvo­re­niu stre­chy. Z dôvo­du, že výbuch ply­nu spô­so­bil úpl­ný kolaps vnú­tor­né­ho scho­dis­ka objek­tu, nie je mož­ný vstup do budo­vy zvnút­ra. Pomo­cou výš­ko­vej tech­ni­ky sa hasi­či dosta­li na 6. poscho­die a sna­žia sa uha­siť prí­stup­né byty. Postup­ne budú pokra­čo­vať aj na vyš­šie poscho­dia,” uvied­li hasi­či na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke.

Budo­va je pod­ľa sta­ti­kov ohro­ze­ná. Naj­mä hor­né tri poscho­dia javia zna­ky nesta­bi­li­ty, pre­to sa hasi­či stiah­li z pane­lá­ku úpl­ne a hasia aktu­ál­ne iba zvon­ku.

Oby­va­te­lia sú pod­ľa poli­caj­tov eva­ku­ova­ní do škôl v blíz­kom oko­lí. Na ich prí­jem sa pri­pra­vu­je aj budo­va Čer­ve­né­ho krí­ža. Polí­cia záro­veň žia­da vodi­čov v Pre­šo­ve o spo­lu­prá­cu a trpez­li­vosť, keď­že sa kom­pli­ku­je doprav­ná situ­ácia pre zásah záchra­nár­skych zlo­žiek.
Pri uda­los­ti zasa­hu­jú hasi­či z hasičs­kých sta­níc v Pre­šo­ve, Sabi­no­ve, Koši­ciach, Levo­či, Bar­de­jo­ve, Lipa­noch, Hanu­šov­ciach nad Top­ľou, zo záchran­ných bri­gád HaZZ v Žili­ne a v Humen­nom a dob­ro­voľ­ní hasi­či z obcí Abra­mov­ce, Koko­šov­ce a Ľubo­ti­ce.

„V prvom rade sa sna­ží­me eva­ku­ovať ľudí, kto­rí sú ešte stá­le v bytov­ke a takis­to v oko­li­tých poško­de­ných bytov­kách. Zabez­pe­ču­je­me pre nich pora­den­skú služ­bu, samoz­rej­me, v akcii sú pri­pra­ve­ní hasi­či, záchra­ná­ri. Zabez­pe­či­li sme aj náh­rad­né uby­to­va­nie na inter­ná­toch a v oko­li­tých voľ­ných kapa­ci­tách miest­nych pen­zi­ó­nov a hote­lov,” pove­da­la pre­šov­ská pri­má­tor­ka Andrea Tur­ča­no­vá. Infor­má­cie o núdzo­vom uby­to­va­ní posky­tu­jú pra­cov­ní­ci Mest­ské­ho úra­du v Pre­šo­ve na tele­fón­nom čís­le 051 3100 101.

Ako uvied­la hovor­ky­ňa minis­ter­stva obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá, do Pre­šo­va už mie­ri aj minis­ter Peter Gaj­doš. „Ozb­ro­je­né sily sú pri­pra­ve­né vyčle­niť všet­ky potreb­né sily, pros­tried­ky a tech­ni­ku na pomoc oby­va­te­ľom v Pre­šo­ve. Aktu­ál­ne v súčin­nos­ti s hasičs­kým a záchran­ným zbo­rom a ďal­ší­mi záchra­nár­sky­mi zlož­ka­mi koor­di­nu­jú požia­dav­ky,” doda­la Capá­ko­vá.

So zása­hom pomá­ha­jú aj ban­skí záchra­ná­ri, kto­rí na mies­to vyra­zi­li na zákla­de žia­dos­ti, potvr­di­la pre TASR hovor­ky­ňa Hor­no­nit­rian­skych baní Prie­vi­dza Adria­na Sivá­ko­vá

Plyn mal vybuc­hnúť v jed­nom z bytov v 12-pod­laž­nej bytov­ke pred 12.15 h. Pod­ľa pred­bež­ných infor­má­cií malo k výbu­chu ply­nu dôjsť medzi 9. a 12. poscho­dím, pri­čom je zrú­te­ná kon­štruk­cia scho­dis­ka a hro­zí cel­ko­vý kolaps budo­vy. „Výbuch ply­nu s násled­ným požia­rom zasia­hol pri­bliž­ne šty­ri – päť poscho­dí na jed­nej stra­ne bytov­ky. Hasi­či sa momen­tál­ne sna­žia dostať na stre­chu k oby­va­te­ľom z dru­hej stra­ny,” pri­blí­ži­lo Pre­zí­dium Hasičs­ké­ho a záchran­né­ho zbo­ru SR.

Sprá­vu prie­bež­ne aktu­ali­zu­je­me.

 

 

Zdroj:TASR, HaZZ, PZ SR, MO SR