V Prešove zasahujú nové Black Hawky. Vojaci môžu ubytovať 55 ľudí

Na mies­te výbu­chu byto­vé­ho domu v Pre­šo­ve pomá­ha­jú aj prí­sluš­ní­ci 2. mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy v Pre­šo­ve. Ozb­ro­je­né sily SR vyčle­ni­li na zásah aj šesť vrtuľ­ní­kov UH-60M Black Hawk a jeden vrtuľ­ník letec­kej a záchran­nej a pát­ra­cej služ­by z Vrtuľ­ní­ko­vé­ho kríd­la Pre­šov. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá.

„K dis­po­zí­cii je tiež uby­to­va­nie pre 55 osôb na uby­tov­ni v Pre­šo­ve a 80 poľ­ných lôžok v telo­cvič­ni. Pri­pra­ve­né sú aj lôž­ka vo Vojen­skej nemoc­ni­ci v Ružom­ber­ku. Všet­ky ďal­šie požia­dav­ky záchran­ných zlo­žiek sú ope­ra­tív­ne a prompt­ne rie­še­né,” pove­da­la Capá­ko­vá.

Na mies­to nešťas­tia sme­ru­jú minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš a pod­pred­se­da krí­zo­vé­ho štá­bu Ján Hoľ­ko. “Garan­tu­jem, že naši voja­ci sú pri­pra­ve­ní pomôcť s čím­koľ­vek, čo bude potreb­né, či už poskyt­nu­tím ďal­šej tech­ni­ky, ale­bo ľudí, vrá­ta­ne psy­cho­lo­gic­kej pomo­ci, či prí­pad­ne aj duchov­nej služ­by,” pove­dal minis­ter Gaj­doš. Záro­veň vyjad­ril rodi­nám pozos­ta­lých úprim­nú sús­trasť a vyjad­ril poľu­to­va­nie nad tra­gé­di­ou.

Výbuch ply­nu v pre­šov­skej bytov­ke si dote­raz vyžia­dal päť obe­tí a viac ako 40 zra­ne­ných.