V Prešove už majú kompletnú letku vrtuľníkov Black Hawk

V pries­to­roch Vrtuľ­ní­ko­vé­ho kríd­la gene­rálp­lu­kov­ní­ka Jána Ambru­ša v Pre­šo­ve pri­stá­li v sobo­tu popo­lud­ní posled­né tri z devia­tich vrtuľ­ní­kov UH–60M Black Hawk. Ide o napl­ne­nie kon­trak­tu so Spo­je­ný­mi štát­mi ame­ric­ký­mi.

„Kon­trakt tak bol napl­ne­ný a Slo­ven­sko má aktu­ál­ne deväť nových via­cú­če­lo­vých vrtuľ­ní­kov,” uvied­la pre TASR hovor­ky­ňa minis­ter­stva obra­ny SR Dan­ka Capá­ko­vá.

Rezort kúpil via­cú­če­lo­vé vrtuľ­ní­ky UH-60M Black Hawk pro­stred­níc­tvom ame­ric­ké­ho vlád­ne­ho prog­ra­mu FMS (Fore­ign Mili­ta­ry Sales). V cel­ko­vej hod­no­te 261 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov je okrem ceny vrtuľ­ní­kov zahr­nu­tá aj dvoj­roč­ná logis­tic­ká pod­po­ra, výcvik letec­ké­ho a tech­nic­ké­ho per­so­ná­lu a výdav­ky spo­je­né s pre­pra­vou vrtuľ­ní­kov na úze­mie Slo­ven­ska.

V cene však nie sú zbra­ňo­vé sys­té­my a samot­ná výzb­roj, či muní­cia.