V Nemecku zomreli dvaja americkí piloti

Dvoch prí­sluš­ní­kov ame­ric­kých vzduš­ných síl našli minu­lý týž­deň mŕt­vych v Nemec­ku. V pon­de­lok o tom infor­mo­va­la letec­ká základ­ňa v zápa­do­ne­mec­kom mes­teč­ku Spang­dah­lem, na kto­rej boli títo muži umiest­ne­ní, a doda­la, že pre­bie­ha vyšet­ro­va­nie prí­pa­du.

Let­cov vo veku 20 rokov „našli bez zná­mok živo­ta v izbe” vojen­skej uby­tov­ne pod­ve­čer 9. janu­ára, spres­ni­la v ozná­me­ní 52. stí­ha­cia let­ka na základ­ni Spang­dah­lem. Sna­ha o oži­ve­nie nebo­la úspeš­ná a leká­ri ich vyhlá­si­li za mŕt­vych pri­bliž­ne 20 minút po nále­ze tiel, napí­sa­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

„Stra­tiť vyso­ko cene­ných čle­nov náš­ho tímu je vždy veľ­mi ťaž­ké,” uvie­dol plu­kov­ník David Epper­son, veli­teľ 52. stí­ha­cej let­ky. Záro­veň vyjad­ril „čo najúp­rim­nej­šiu a naj­hl­b­šiu sús­trasť” rodi­nám voja­kov.
Muži slú­ži­li v jed­not­ke údrž­by, pat­ria­cej k let­ke stí­ha­čiek.

Letec­ká základ­ňa Spang­dah­lem sa dosta­la do správ médií aj vla­ni v októb­ri, keď jed­no zo stí­ha­cích lie­ta­diel F‑16 tej­to let­ky hava­ro­va­lo na zápa­de Nemec­ka.
Pilot vyvia­zol z toh­to inci­den­tu len s men­ší­mi zra­ne­nia­mi.