V Lotyšsku chytili ruského špióna

Lotyš­sko v pon­de­lok ozná­mi­lo, že zadr­ža­lo muža, kto­rý pod­ľa tamoj­ších úra­dov pra­co­val pre Rus­ko. Muž sa pokú­sil naver­bo­vať dôs­toj­ní­ka taj­ných slu­žieb, aby pre Mos­kvu vyko­ná­val špi­onáž­nu čin­nosť.

„Agent skon­tak­to­val lotyš­ské­ho dôs­toj­ní­ka a pokú­sil sa ho pre­ho­vo­riť na odo­vzdá­va­nie taj­ných mate­riá­lov, kto­ré by moh­li byť násled­ne pou­ži­té rus­ký­mi taj­ný­mi služ­ba­mi pro­ti Lotyš­sku. Agen­ta však namies­to toho zadr­ža­li,” uvied­la lotyš­ská Štát­na bez­peč­nost­ná služ­ba vo vyhlá­se­ní, z kto­ré­ho citu­je tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Muž, kto­ré­ho meno nezve­rej­ni­li, skon­tak­to­val dôs­toj­ní­ka vla­ni v júli a zatkli ho v novem­bri. V prí­pa­de usved­če­nia mu hro­zí trest do výš­ky desať rokov vo väze­ní. Rus­ké veľ­vys­la­nec­tvo v Lotyš­sku sa k zále­ži­tos­ti odmiet­lo vyjad­riť. Pod­ľa AFP však Mos­kva také­to obvi­ne­nia zvy­čaj­ne odmie­ta.

Rus­ká špi­onáž na úze­mí Lotyš­ska a ďal­ších pobalt­ských štá­tov – Estón­ska a Lit­vy – sa zin­ten­zív­ni­la v roku 2014, keď Rus­ko anek­to­va­lo Krym a zača­lo pod­po­ro­vať sepa­ra­tis­tov na výcho­de Ukra­ji­ny, píše AFP.

V roku 2018 bol Jurijs Stil­ve usved­če­ný zo špi­oná­že pre Rus­ko a dostal tri roky pod­mie­neč­ne, zatiaľ čo Alek­san­drs Kras­nop­jo­rovs bol uväz­ne­ný na viac než tri roky za to, že pomo­hol Rus­ku zís­kať pries­kum­ný video­záz­nam NATO. Olegs Buraks, býva­lý lotyš­ský čini­teľ polí­cie a minis­ter­stva vnút­ra, momen­tál­ne čaká na pro­ces v súvis­los­ti s podoz­re­ním, že vyko­ná­val špi­onáž­nu čin­nosť pre Mos­kvu.