V Líbyi sa zase bojuje. Haftar je krok od dobytia krajiny

V líbyj­skej met­ro­po­le Tri­po­lis sa vo štvr­tok obno­vi­li boje medzi medzi­ná­rod­ne uzna­nou vlá­dou pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža a jed­not­ka­mi Líbyj­skej národ­nej armá­dy (LNA) poľ­né­ho mar­ša­la Cha­lí­fu Haf­ta­ra.

Sta­lo sa tak len deň po tom, ako Bez­peč­nost­ná rada OSN schvá­li­la rezo­lú­ciu, kto­rá boju­jú­ce stra­ny v Líbyi žia­da, aby uzav­re­li trva­lé prí­me­rie. S odvo­la­ním sa na oči­tých sved­kov a jed­not­ky ver­né Sar­rá­džo­vej vlá­de o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Lety na jedi­né funkč­né letis­ko v Tri­po­li­se – Miti­ga – boli opä­tov­ne pre­ru­še­né po tom, ako sa v mes­te roz­ho­re­li boje medzi jed­not­ka­mi vlá­dy v Tri­po­li­se a LNA ver­ný­mi kon­ku­renč­nej vlá­de v Tob­ru­ku. Pre­puk­nu­tiu ozb­ro­je­ných zrá­žok pred­chá­dza­li rake­to­vé úto­ky.

Sved­ko­via poču­li expló­zie na pre­važ­ne vidiec­kom pred­mes­tí Tri­po­li­su. Rake­ty však zasiah­li aj nie­kto­ré obyt­né štvr­te, pri­čom nie­koľ­ko osôb pri nich utr­pe­lo zra­ne­nia.
Hovor­ca tri­po­lis­kej vlá­dy Mus­ta­fá Madžii potvr­dil, že na pred­mes­tí, kto­ré je posia­te pre­važ­ne far­ma­mi, doš­lo k obno­ve­niu bojov. Haf­ta­ro­ve jed­not­ky sa pod­ľa jeho slov „pokú­si­li o útok, avšak boli odra­ze­né”.

Sla­bá vlá­da pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža, kto­rá síd­li v Tri­po­li­se a je uzna­ná OSN, momen­tál­ne kon­tro­lu­je už len líbyj­skú met­ro­po­lu a malú časť úze­mia na zápa­de kra­ji­ny. Od aprí­la 2019 čelí ofen­zí­ve mar­ša­la Haf­ta­ra, kto­rý sa sna­ží dobyť Tri­po­lis. Haf­ta­rom pod­po­ro­va­ná vlá­da so síd­lom v Tob­ru­ku ovlád­la v posled­ných rokoch celý východ a juh Líbye vrá­ta­ne kľú­čo­vých rop­ných polí.

V seve­ro­af­ric­kej Líbyi vypu­kol cha­os po povs­ta­ní z roku 2011, kto­ré letec­ký­mi úder­mi pod­po­ri­la aj vojen­ská alian­cia NATO. Povs­ta­nie v rám­ci tzv. arab­skej jari vied­lo k pádu dlho­roč­né­ho reži­mu líbyj­ské­ho dik­tá­to­ra Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho a k jeho smr­ti.