V Líbyi sa črtá mierová dohoda. Rokovania budú pokračovať v marci

Znep­ria­te­le­né stra­ny kon­flik­tu v Líbyi dospe­li počas roz­ho­vo­rov vo švaj­čiar­skej  Žene­ve k návrhu doho­dy o prí­me­rí. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie OSN o tom v pon­de­lok infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA.

Návrh doho­dy, kto­rý vzi­šiel z roz­ho­vo­rov o vojen­ských otáz­kach, kto­ré sa v Žene­ve skon­či­li v nede­ľu, má zais­tiť „bez­peč­ný návrat (líbyj­ských) civi­lis­tov do ich domo­vov”.

Ten­to pro­ces by mal pre­bie­hať pod dohľa­dom OSN a zástup­cov oboch znep­ria­te­le­ných strán, líbyj­skej vlá­dy národ­nej jed­no­ty a pro­ti nej boju­jú­cim silám vojen­ské­ho veli­te­ľa Cha­lí­fu Haf­ta­ra. Ďal­šie kolo vojen­ských roko­va­ní sa usku­toč­ní v mar­ci opäť v Žene­ve.

Medzi­tým sa v stre­du v Žene­ve majú usku­toč­niť poli­tic­ké roko­va­nia pod záš­ti­tou OSN. Líbyj­ský minis­ter zahra­nič­ných vecí Moha­med Taha Sia­la však v pon­de­lok uvie­dol, že roko­va­nia sa mož­no neu­sku­toč­nia, keď­že veľ­vys­la­nec pri OSN pre Líbyu Ghas­san Sala­mé, kto­rý im pred­se­dá, dopo­siaľ ofi­ciál­ne pozván­ky neroz­pos­lal.

V Líbyi panu­je poli­tic­ký a bez­peč­nost­ný cha­os od zvr­hnu­tia reži­mu Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho v roku 2011. Väč­ši­nu úze­mia kra­ji­ny ovlá­da Haf­tar, kto­ré­ho pod­po­ru­jú arab­ské štá­ty a Rus­ko. Medzi­ná­rod­ne uzna­ná vlá­da v Tri­po­li­se má pod kon­tro­lou iba malé úze­mie oko­lo hlav­né­ho mes­ta. Ofi­ciál­nu vlá­du pod­po­ru­je naj­mä Turec­ko.

Obe znep­ria­te­le­né stra­ny sa už viac­krát dohod­li na prí­me­rí a zasta­ve­ní bojov, no vždy ich nie­kto­rá zo strán poru­ši­la. Pre­to je aj teraz otáz­ne, či pokoj zbra­ní vydr­ží do ďal­šie­ho kola roko­va­ní.

Zdroj:TASR