V leteckej doprave bude viac kyber útokov

Letec­ká dopra­va bude v nasle­du­jú­cich desať­ro­čiach čeliť nedos­tat­ku pilo­tov, náras­tu vzduš­ných tur­bu­len­cií, kyber­ne­tic­kým úto­kom či pre­pl­ne­ným letis­kám. Uvá­dza to štú­dia pois­ťov­ne AGCS a ame­ric­kej Uni­ver­zi­ty letec­tva a koz­mo­nau­ti­ky Embry Ridd­le.

Medzi­ná­rod­né zdru­že­nie pre letec­kú dopra­vu (IATA) oča­ká­va, že sa do roku 2037 zdvoj­ná­so­bí počet letec­kých pasa­žie­rov na osem miliárd roč­ne. To zhor­ší súčas­ný nedos­ta­tok pilo­tov – pod­ľa štú­die musí byť v nasle­du­jú­cich dvoch desať­ro­čiach vyško­le­ných asi 800-tisíc pilo­tov.

Nárast letec­kej pre­vádz­ky mohol viesť k väč­šie­mu počtu nehôd na letis­kách a kli­ma­tic­ké zme­ny pri­ne­sú rizi­ko väč­šie­ho počtu tur­bu­len­cií, pre­to­že bude čas­tej­šie dochá­dzať k výky­vom poča­sia. Lety a letis­ká by sa moh­li stať terč­mi kyber­ne­tic­kých úto­kov a dro­ny budú môcť náhod­ne ale­bo aj úmy­sel­ne naru­šo­vať letec­ký pries­tor.

V pred­chá­dza­jú­cich šies­tich desať­ro­čiach sa pri­tom medzi­ná­rod­ná letec­ká dopra­va sta­la bez­peč­nej­šou. V troch z uply­nu­lých šty­roch rokov zomre­lo pri letec­kých nešťas­tiach tak málo ľudí ako ešte nikdy od čias, keď sa na civil­né letec­ké lin­ky zača­li nasa­dzo­vať prú­do­vé lie­tad­lá.

V roku 2017 nebo­li pod­ľa štú­die prvý­krát od roku 1959 zazna­me­na­ní na komerč­ných letoch žiad­ni mŕt­vi. V roku 2018 zomre­lo 556 ľudí, ale aj to bol tre­tí naj­bez­peč­nej­ší rok za uply­nu­lých šesť­de­siat rokov, uvá­dza štú­dia.

Zdroj:ČTK