V kauze zneužitia Vojenského spravodajstva obvinili českého expremiéra

Čes­ká polí­cia obvi­ni­la býva­lé­ho pre­mi­é­ra Pet­ra Neča­sa z kri­vej výpo­ve­de. Pod­ľa polí­cie kla­mal v kau­ze zne­uži­tia Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, aby kryl svo­ju man­žel­ku Janu, kto­rá figu­ro­va­la v prí­pa­de ako hlav­ná obža­lo­va­ná.

Ak sa aktu­ál­na kau­za dosta­ne pred súd, expre­mi­é­ro­vi hro­zia v prí­pa­de uzna­nia viny až tri roky za mre­ža­mi.
Naj­nov­ší posun v prí­pa­de potvr­dil Aktuálně.cz šéf Obvod­né­ho štát­ne­ho zastu­pi­teľ­stva pre prvý praž­ský obvod Jan Lelek, kto­rý prá­cu polí­cie v tej­to kau­ze dozo­ru­je.

„Trest­ne stí­ha­ná je jed­na oso­ba pre pre­čin kri­vej výpo­ve­de a neprav­di­vé­ho zna­lec­ké­ho posud­ku, kto­ré­ho sa mala dopus­tiť dvo­ma sve­dec­ký­mi výpo­ve­ďa­mi, kto­ré uro­bi­la na Obvod­nom súde pre Pra­hu 1 v trest­nej veci, kto­rá sa týka­la zne­uži­tia Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva,” uvie­dol Lelek.

Kri­mi­na­lis­ti pre­ve­ro­va­li podoz­re­nie na Neča­so­vu mož­nú kri­vú výpo­veď od augus­ta. Teraz zhro­maž­di­li dosť dôka­zov, aby moh­li expre­mi­é­ra obvi­niť. Uká­za­lo sa, že podoz­re­nie je dôvod­né. Ak ďal­šie vyšet­ro­va­nie kon­štruk­ciu polí­cie potvr­dí, kri­mi­na­lis­ti navrh­nú Neča­sa obža­lo­vať.

Pod­ľa zis­te­ní Aktuálně.cz zača­la polí­cia stí­hať posled­né­ho pred­se­du čes­kej vlá­dy za Občian­sku demok­ra­tic­kú stra­nu (ODS) v novem­bri. Nečas sa pro­ti tomu neús­peš­ne brá­nil sťaž­nos­ťou. „Minu­lý týž­deň bola sťaž­nosť tej­to oso­by, poda­ná pro­ti uzne­se­niu o zača­tí trest­né­ho stí­ha­nia, zamiet­nu­tá ako neodô­vod­ne­ná,” kon­šta­to­val Lelek.

 

V čase údaj­né­ho zne­uži­tia Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva pra­co­va­la Jana Nagy­o­vá na čes­kom úra­de vlá­dy. Slo­ven­ska sa medzi­ča­som za Neča­sa vyda­la. Keď bol on pre­mi­é­rom, tak boli iba pria­teľ­mi.

Kryl man­žel­ku?

V kau­ze zne­uži­tia Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva vypo­ve­dal Nečas ako sve­dok. Taj­nej služ­be zadá­va­la úlo­hy jeho vte­daj­šia pria­teľ­ka Jana Nagy­o­vá v čase, keď bol Nečas pred­se­dom vlá­dy. Nagy­o­vá (dnes Neča­so­vá) ria­di­la jeho sek­re­ta­riát. Spra­vo­daj­co­via sle­do­va­li pre­mi­é­ro­vu vte­daj­šiu man­žel­ku Rad­ku. Keď kri­mi­na­lis­ti toto zne­uži­tie Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva odha­li­li, Nečas pove­dal, že o sle­do­va­ní neve­del. Neskôr však na súde hovo­ril opač­ne – vyhlá­sil, že si u Nagy­o­vej taj­nú služ­bu objed­nal sám.

„Ide o úpl­ne nevie­ro­hod­né a úče­lo­vé vyhlá­se­nie, uro­be­né v sna­he pomôcť svo­jej man­žel­ke – obža­lo­va­nej – vyhnúť sa odsú­de­niu,” píše sa v prá­vo­plat­nom roz­sud­ku Mest­ské­ho súdu v Pra­he, z kto­ré­ho Neča­so­vá odiš­la s pod­mie­neč­ným tres­tom.

Zdroj:TASR