V Jemene Iránom podporovaní húsijovia zaútočili na mešitu. Viac ako 70 mŕtvych

Pri sobot­ňaj­šom rake­to­vom úto­ku v stre­do­je­men­skej pro­vin­cii Marib priš­lo o život pod­ľa naj­nov­ších správ až 70 jemen­ských voja­kov. Infor­mo­va­la o tom v nede­ľu tla­čo­vá agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na zdra­vot­níc­ke zdro­je. Ter­čom úto­ku, pri­pi­so­va­né­ho húsij­ským povs­tal­com, bola meši­ta vo vojen­skom tábo­re.

Útok pri­šiel po nie­koľ­kých mesia­coch rela­tív­ne­ho poko­ja v kon­flik­te medzi Irá­nom pod­po­ro­va­ný­mi húsij­mi a sila­mi medzi­ná­rod­ne uzna­nej jemen­skej vlá­dy, kto­rá je pod­po­ro­va­ná vojen­skou koalí­ci­ou pod vele­ním Saud­skej Ará­bie. Stre­la vypá­le­ná z bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la zasiah­la tábo­ro­vú meši­tu v čase večer­ných mod­li­tieb. Zra­ne­nia utr­pe­lo naj­me­nej 50 ďal­ších osôb.

Tábor sa nachá­dza pri­bliž­ne 170 kilo­met­rov východ­ne od jemen­ské­ho hlav­né­ho mes­ta Saná. Útok sa stal iba deň po tom, ako vlád­ne sily spus­ti­li neďa­le­ko Saná roz­siah­lu ope­rá­ciu pro­ti húsi­jom, pri­čom boje pokra­čo­va­li aj v nede­ľu, potvr­di­la tamoj­šia ofi­ciál­na tla­čo­vá agen­tú­ra SABA.
Jemen­ský pre­zi­dent Abd Rab­buh Man­súr Hádí sobot­ňaj­ší útok na meši­tu odsú­dil ako „zba­be­lý tero­ris­tic­ký čin”. Húsi­ovia sa k zod­po­ved­nos­ti za atak bez­pro­stred­ne neprih­lá­si­li.

Občian­ska voj­na v Jeme­ne sa zača­la v roku 2014, keď šiit­skí povs­tal­ci doby­li hlav­né mes­to Saná. Voj­na medzi vzbú­ren­ca­mi a vojak­mi ver­ný­mi Hádí­mu sa vystup­ňo­va­la v roku 2015, keď hla­va štá­tu ušla do saud­sko­arab­ské­ho exi­lu a vojen­sky zača­la v Jeme­ne zasa­ho­vať medzi­ná­rod­ná koalí­cia pod vele­ním Saud­skej Ará­bie, kto­rá boju­je za to, aby sa k moci opäť dosta­la legi­tím­na jemen­ská vlá­da.

Kon­flikt si vyžia­dal už desať­ti­sí­ce mŕt­vych, väč­ši­nou civi­lis­tov, a medzi­ča­som pre­rás­tol do jed­nej z naj­hor­ších huma­ni­tár­nych kríz súčas­nos­ti.