V Izraeli opäť lietali rakety. Armáda letecky útočila v Gaze

Pales­tín­ski mili­tan­ti z pás­ma Gazy odpá­li­li v noci na štvr­tok rake­tu na juž­ný Izra­el, kto­ré­ho vzduš­né sily rea­go­va­li nálet­mi na pozí­cie radi­kál­ne­ho hnu­tia Hamas. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

Izra­el­ská armá­da ozná­mi­la, že jej pro­ti­vzduš­ná obra­na zachy­ti­la rake­tu vypá­le­nú sme­rom na mes­to Sde­rot.
O dve hodi­ny neskôr zasiah­li pozí­cie mili­tan­tov v mes­te Gaza via­ce­ré letec­ké úde­ry. Pod­ľa vyhlá­se­nia izra­el­skej armá­dy bola cie­ľom „výrob­ňa zbra­ní Hama­su”.

Bom­bar­do­va­nie osvet­li­lo noč­nú oblo­hu v seve­ro­zá­pad­nej čas­ti mes­ta Gaza a výbu­chy vytrh­li oby­va­te­ľov zo spán­ku, píše AP. Sprá­vy o zra­ne­niach sa neob­ja­vi­li.

K zod­po­ved­nos­ti za naj­nov­šie odpá­le­nie rake­ty sa neprih­lá­si­la žiad­na z pales­tín­skych sku­pín. Izra­el všet­ky úto­ky z Gazy obvyk­le pri­pi­su­je hnu­tiu Hamas, kto­ré v pás­me vlád­ne.

Minu­lý mesiac izra­el­ské sily zabi­li v pás­me Gazy pop­red­né­ho líd­ra pales­tín­skej mili­tant­nej sku­pi­ny Islam­ský dži­hád, čo vyvo­la­lo dvoj­dňo­vé cez­hra­nič­né násil­nos­ti, pri kto­rých zahy­nu­lo 36 Pales­tín­ča­nov. Islam­ský dži­hád odpá­lil vte­dy na Izra­el pri­bliž­ne 450 rakiet, z kto­rých mno­hé zachy­til sys­tém pro­ti­vzduš­nej obra­ny Želez­ná kupo­la, uvied­la agen­tú­ra AFP.

Izra­el vie­dol s Hama­som a jeho spo­je­nec­ký­mi ozb­ro­je­ný­mi sku­pi­na­mi v Gaze od roku 2008 tri voj­ny.

Zdroj:TASR, AP