V Indii sa stupňuje nespokojnosť s radikálnym premiérom

Na naj­me­nej 19 mŕt­vych sa v stre­du zvý­šil počet obe­tí jed­ných z naj­hor­ších nepo­ko­jov, aké v ostat­ných rokoch zaži­lo indic­ké hlav­né mes­to Naí Dil­lí. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na vyso­ko­po­sta­ve­né­ho pred­sta­vi­te­ľa miest­nej nemoc­ni­ce.

Pod­ľa pred­chá­dza­jú­cich správ roz­hne­va­ní demon­štran­ti zapa­ľo­va­li v rôz­nych čas­tiach met­ro­po­ly budo­vy aj autá, hádza­li do poli­caj­tov kame­ne a úto­či­li na novi­ná­rov. Nepo­ko­je si vyžia­da­li ďal­ších pri­bliž­ne 150 zra­ne­ných. Polí­cia pro­ti demon­štran­tom pou­ži­la gra­ná­ty so slzot­vor­ným ply­nom a dymov­ni­ce.

„Máme 15 pacien­tov v kri­tic­kom sta­ve,” pove­dal pre Reuters pred­sta­vi­teľ jed­nej z veľ­kých nemoc­níc v Naí Dil­lí. Dodal, že v tom­to zaria­de­ní zomre­lo dosiaľ 19 zra­ne­ných.

K nepo­ko­jom, kto­ré zaprí­či­ni­la kon­tro­verz­ná legis­la­tí­va o občian­stve, doš­lo v čase, keď bol v Indii na náv­šte­ve ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump, kto­rý sa v uto­rok v Naí Dil­lí stre­tol s indic­kým pre­mi­é­rom Narén­drom Módím.
Pro­tes­ty v hlav­nom mes­te trva­li od víken­du a pod­nie­til ich spor­ný zákon, kto­rý vstú­pil do plat­nos­ti v janu­ári a uľah­ču­je zís­ka­nie občian­stva imig­ran­tom z Pakis­ta­nu, Afga­nis­ta­nu a Ban­gla­dé­ša. Kri­ti­ci ho pova­žu­jú za dis­kri­mi­nač­ný, pre­to­že sa nevzťa­hu­je na mos­li­mov.

Nábo­žen­ský radi­kál na čele naj­väč­šej demok­ra­cie

Indic­ký pre­mi­ér Módí je pred­sta­vi­te­ľom hin­du­is­tic­kých radi­ká­lov, kto­rí otvo­re­ne boju­jú pro­ti mos­lim­skej komu­ni­te v Indii. Tá je pri­tom počet­ne naj­väč­šia na sve­te. Nový zákon pri­tom otvo­re­ne zame­ra­ný pro­ti mos­li­mom, kto­rým cen­trál­na vlá­da chce vziať občian­stvo  a neskôr ich umiest­niť do „kon­cen­trač­ných” tábo­rov pre nere­gis­tro­va­ných oby­va­te­ľov Indie. Tie sa aktu­ál­ne sta­va­jú po celej kra­ji­ne.

Pro­tes­ty sú namie­re­né prá­ve pro­ti tej­to vlád­nej poli­ti­ke. India od čias Mahat­má Ghán­di­ho je seku­lár­ny štát a nábo­žen­stvo by nema­lo vstu­po­vať do poli­ti­ky, no aktu­ál­ny pre­mi­ér Módí toto indic­ké tabu poru­šil a jeho minis­tri sa otvo­re­nie hlá­sia k Indii ako „čis­té­mu” hin­du­is­tic­ké­mu štá­tu.