V Holandsku začali súdiť zodpovedných za zostrelenie letu MH-17 nad Ukrajinou

V holand­skom mes­te Schip­hol sa v pon­de­lok začal pro­ces s tro­mi občan­mi Rus­ka a jed­ným Ukra­jin­com, kto­rí sú obža­lo­va­ní z viac­ná­sob­nej vraž­dy v súvis­los­ti so zostre­le­ním doprav­né­ho lie­tad­la spo­loč­nos­ti Mala­y­sia Air­li­nes MH-17 v roku 2014. K zostre­le­niu lie­tad­la doš­lo nad výcho­dom Ukra­ji­ny a zahy­nu­lo pri ňom všet­kých 298 ľudí na palu­be.

Obža­lo­va­ný­mi v pro­ce­se sú prí­sluš­ní­ci rus­kej armá­dy Ser­gej Muč­ka­jev, Ser­gej Dubin­skij a Oleg Pula­tov. Posled­ným obža­lo­va­ným je Ukra­ji­nec Ivan Bez­ja­zy­kov, kto­rý je na Ukra­ji­ne podoz­ri­vý z vlas­tiz­ra­dy.

Pred­se­da päť­člen­né­ho sená­tu Hen­drik Ste­en­hu­is uvie­dol, že obža­lo­va­cí spis má 36.000 strán a „obrov­ské množ­stvo mul­ti­me­diál­nych súbo­rov”. Obža­lo­va­ní v súd­nej sie­ni prí­tom­ní nebo­li.

Inci­dent sa odo­hral 17. júla 2014. Lie­tad­lo sme­ru­jú­ce z Amster­da­mu do malaj­zij­skej met­ro­po­ly Kuala Lum­pur sa zrú­ti­lo počas letu nad výcho­dom Ukra­ji­ny – úze­mím ovlá­da­ným pro­rus­ký­mi sepa­ra­tis­ta­mi. Zahy­nu­lo pri tom všet­kých 298 ľudí na palu­be vrá­ta­ne 80 detí. Dve tre­ti­ny ces­tu­jú­cich boli Holan­ďa­nia.

Vyšet­ro­va­ním sa zis­ti­lo, že lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Mala­y­sia Air­li­nes sa zrú­ti­lo po zása­hu rake­tou zem-vzduch vypá­le­nou zo sys­té­mu Buk, a to v oblas­ti vzdia­le­nej od hra­ni­ce s Rus­kom pri­bliž­ne 35 kilo­met­rov.

Odpa­ľo­va­cie zaria­de­nie bolo údaj­ne na východ Ukra­ji­ny pre­ve­ze­né z rus­kej rake­to­vej bri­gá­dy v mes­te Kur­sk. Mos­kva však aký­koľ­vek podiel viny na zostre­le­ní malaj­zij­ské­ho lie­tad­la odmie­ta.

Zdroj:TASR