V Donbase zomrelo už 3344 civilistov, ďalších 7000 bolo zranených

Od začiat­ku toh­to roka do polo­vi­ce novem­bra zahy­nu­lo v dôsled­ku kon­flik­tu na výcho­de Ukra­ji­ny 26 civi­lis­tov a 136 ďal­ších utr­pe­lo zra­ne­nia. Cel­ko­vo kon­flikt od roku 2014 pri­pra­vil o život vyše 3300 civi­lis­tov. Uvied­la to na štvr­t­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Kyje­ve vedú­ca misie OSN pre moni­to­ro­va­nie ľud­ských práv na Ukra­ji­ne Matil­da Bog­ne­ro­vá.

Pod­ľa agen­tú­ry Ukrin­form Bog­ne­ro­vá pred­lo­ži­la sprá­vu o ľud­ských prá­vach na Ukra­ji­ne za obdo­bie od 16. augus­ta do 15. novem­bra 2019.

„Od 1. janu­ára do 15. novem­bra 2019 zazna­me­nal Úrad vyso­kej komi­sár­ky OSN pre ľud­ské prá­va (OHCHR) 162 civil­ných obe­tí v dôsled­ku kon­flik­tu: 26 usmr­te­ných (15 mužov, desať žien a chla­pec) a 136 zra­ne­ných (77 mužov, 39 žien, 11 chlap­cov a deväť diev­čat),” kon­šta­to­va­la Bog­ne­ro­vá.

Pod­ľa nej ide o vyše 39,3‑percentný pokles v porov­na­ní s rov­na­kým obdo­bím v roku 2018 (23 zabi­tých a 214 zra­ne­ných) a záro­veň naj­niž­šie civil­né stra­ty zazna­me­na­né za toto kalen­dár­ne obdo­bie počas celé­ho kon­flik­tu.

Počas celé­ho obdo­bia kon­flik­tu – od 14. aprí­la 2014 do 15. novem­bra 2019 – OHCHR zazna­me­nal 3046 civil­ných úmr­tí súvi­sia­cich s kon­flik­tom (1807 mužov, 1055 žien, 98 chlap­cov, 49 diev­čat a 37 dospe­lých, kto­rých pohla­vie úra­dy nezis­ti­li).

Berúc do úva­hy 298 mŕt­vych po zostre­le­ní malaj­zij­ské­ho lie­tad­la na Ukra­ji­ne zo 17. júla 2014 je cel­ko­vý počet civil­ných obe­tí vyše 3344. Odha­du­je sa, že počet zra­ne­ných civi­lis­tov pre­sa­hu­je čís­lo 7000.