V Chorvátsku sa zrútil do mora vojenský vrtuľník. Jeden pilot zahynul, po druhom pátrajú

V pon­de­lok dopo­lud­nia  medzi Šibe­ni­kom a ostro­vom Zla­rin hava­ra­lo­va­la vojen­ská helik­top­té­ra Bell-OH 58 Kiowa War­ri­or s dvo­mi člen­mi posád­ky na palu­be. Telo jed­né­ho pilo­ta sa poda­ri­lo násjť. Po dru­hom záchran­né zlož­ky stá­le pát­ra­jú, no s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou neho­du tiež nepre­žil.

Minis­ter obra­nu Damir Krs­ti­če­vič už vyjad­ril sús­trasť rodi­nám. Ako ďalej dodal, tak prí­či­ny neho­dy nie sú zatiaľ zná­me. Pre ich zis­te­nei budú musieť vytiah­nuť vrtuľ­ník z dna záto­ky.

K neho­de malo dôsť oko­lo 10.30, kedy vrtuľ­ník spa­dol do mora. Pomoc pri­vo­lal rybár, kto­rý bol sved­kom inci­den­tu. Ako dodal pod­ľa chor­vát­ske­ho den­ní­ka Dnevnik.hr veli­teľ letec­kej pobrež­nej strá­že Micha­el Kri­ža­nec vrtuľ­ník s čís­lom 327 bol v služ­be od roku 2011 a nalie­ta­ných mal 520 hodín.